Søren Matthiesen søger om udvidelse af klokkerbolig, 1712

Rigsarkivet

Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

 

Klokkeren Søfren Mathiesens begiering og forslag till Consistorium at maatte bygge sig en deel til hans Huus. Som blef beviljet.

Velædle og Velbyrdige Herrer Magnif. Rector og Professores.

Saasom Jeg udi mange Aar i Klokkerhuset har været plaget med jevnlig Røg og smog naar ringeste blest har været forhaande saa Jeg ikke om Vinteren har kundet have Varme til vederqvægelse, foruden da at Jeg med værelserne er saa nær indkneben, at Jeg i afvigte svage tid ikke har haft et Kammers til overs at ligge et Syg Menneske udi, har derfore maattet forskikke 2de af mine Børn fra mig andre stæder for mig ikke til ringe bekostning. Og min Hustru og Jeg giøres nu til alders, og ikke kan taale saa meget ont; Saa indflyer Jeg til de Velb. Gode Consistorii Herrer mine Høygunstige Patroner, at de for Guds skyld dog vilde ansee min slette Leilighed, og gunnstige bevilge mig at bygge en liden bygning ud til Landemerket, paa ongefehr 7 Qvadrat allen for der udi at faae et lidet Rum til et Kiøkken, og et Kammers ovenpaa, Og som der findes i behold ved Kirken endehl steen og kalk til hielp, som Kirken nu intet bruger. Saa vilde Jeg ydmygst begiere at mig maatte bevilges 300 Rbrs bekostning der paa, som Jeg vil giøre forskud paa, indtil beqvem Lejlighed kand gives paa 3 Aar om Jeg lever, at Kirken kand gotgiøre mig det igien, Hvorudi Jeg forventer de Velb. Herres Gunst, hvilken Naade imod mig Gud til  belønne. Forblivende de Høje og Vel-baarne Herres Tiener.

Kiøbenh. D. 9. July 1712

Søfren Matthisen

Dette blev af Rectore Magnifico, som Procuratore Templi, og samtlige Consistorialibus paa ovenskrevne Conditioner bevilget.

Hafn. D.9. Juli 1712

  Klik til hovedsiden   ――――――>