Kontrakt på tømmerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Kontrakten har endvidere vedhæftet et overslag, der er udfærdiget af overbygmester Krieger i december 1728, hvor det ikke var planlagt at genopføre etagen med Biblioteket

Se også overslaget på tømmerarbejdet ved biblioteksetagen fra 4. juli 1729

Se også billeder af bjælkerne, som blev synlige under ombygningerne i efteråret 2006

_________________________

2.

Jeg Johan Cornelius Krieger, kongl. Mayts Oberland Bygmester, paatager mig at anskaffe Timmer –Materialer til Trinitatis Kirke, samt lefvere dem gode forsvarlige, og ei, i utid, hugne, saaledis at een Pomersk Bielke skal holde 10. til 11. tommer, men én sparre 8. til 9. tomme, i det mindste, og vi underskrefne TimmerMestere Poul Olsøn, Niels Nielsøn og Ole Nicolaisøn forbinde Os, at forfærdige Timmers arbeide ved bemeldte Trinitatis Kirke, alt efter hoshæftede, ved Mig Oberland Bygmester Krieger forfattede Overslag, samt medfølgende tvende afritsninger. Hvorimod mig Johann Cornelius Krieger betalis, for de i Mit ofverslag anførde Materialer, To Tusinde Syfv Hundrede og otte Rigsdaler, fire Mark, otte Skilling, og det tid efter anden, som jeg, med beviis ig Qvitteringer, gotgiør, at bemeldte Materialier, af Mig, ere lefverede. Men vi Poul Olsøn, Niels Nielsøn og Ole Nicolaisøn nyde, til Arbeidsløn, To Tusinde, Et Hundrede, halffierdsindstiuge og fire Rigsdaler, for Søm: Otte og halffemtesindstiuge Rigsdaler, for Materialiernes kiørsel og Pligts Folck, af Commenderede, som Vi Self betale, hver 8 Sk. Om Dagen, To hundrede Halffemtesindstiuge og otte Rigsdaler, til Stillage, Kran og reise=bomme, Tredifve Rigsdaler, i alt To Tusinde, Sex Hundrede Rigsdaler, som betalis 4de Terminer, nemlig: Den første Termin for ud, de 2de andre. Ligesom arbeidet avancerer, men den sidste, naar det er fuldfærdiget og dygtigt befundet. Pengene assigneres os paa Mons Paulli, Casserer ved Brand Cassen, som samme strax, efter Oberland Bygmester Kriegers anviisning, til Os og ingen andre betaler. Til Vitterlighed under vore Hænder og Signeter.

Kiøbenhafn d. 10 May 1729

J.C Krieger

Poul Olsen, Niels Nielsen, Ole Nicolaisen

Tömmermestere

 

4 segl.

--------------------------------------

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>