Kontrakt og overslag på kleinsmedearbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Kontrakt på kleinsmedearbejdet fra 11. maj 1729 er opdelt i to: Den første del vedrørende vinduernes reparation i kirken, som er sammenhæftet med en skades-vurdering fra 7. december 1728. Den anden er på dørbeslag, låse, ankre mv,´og som er sammenhæftet med håndværkernes eget overslag fra 28. december 1728.

_________________________________________________-

Vi underskrevne Jørgen Ambrosium og Daniel Bochsen Klein=Smidch., paatage os at reparere og forfærdige jernet i Trinitatis Kirckes Vinduer som ere i alt 16 fag, hvilke alle skal udbræckes af Murerne, og hvor det er, paa adskillige stæder i stycker, eller dertil manqvere Vindues jern, Stifter og Skruer. Derimod gives os for vort Arbeide, samt det dertil behøvende jern, To hundrede og halvtrediesindstiuge Rixdaler, hvilke Cassereren ved Brand Cassen Monsieur Paulli Os betaler, paa Oberlandbygmester Kriegers Anviisning i 3 Terminer, den første, naar Vi begynde Arbeides, den Anden, naar det avancerer, den Tredje og sidste, naar det er fuldfærdiget og dygtigt befundet.

Til Vitterlighed under vore Hænder og Signeter.

Kiøbenhaun d. 11 Maji 1729

Jürgen Ambrosius

Daniel Bochsen

-----------------------------------------------------

 

 

Efter Hr. Ober Land Bygmester Kriegers ordre Efterseet i Trinitatis Kircke Jernet til Vinduerne dets brøstfeldighed som er i alt 16 Fag som alle maae udbræckes af Muurene, og som det er adskillige stæder i støcker og der til manquerende Vindue jern, stifter og Skruer, derfor til Reparation for Kleinsmede arbeids – 250 Rdr.:

Kiøbenhafn 7. Decembr. Ao 1728

 

Jurgen Ambrosius – Daniel Bocksen

 

M. Kock, Kleinsmed

Diederich Haye, Klein Shmidt

 

[alle egenhændige underskrifter]

---------------------------------------------------------

 

 

 

Vi underskrefne Jørgen Ambrosius og Daniel Bocksen Klein Smidch forbinde Os herved, at forfærdige Smidch=arbeidet ved Trinitais Kircke, efter det herhos hæftede, af Oberlandbygmester Krieger og Os underskrefne ofverslag, saaledes at Vi Self anskaffe jernet, og samme forsvarligen smidde, hvorimod Os betalis 393 Rdr samt for henkiørsel, Veierløn, Pligtsfolk og deslige 20 Rdr, i alt 413 Rdr. Dog forpligte Vi Os til at antage saa meget af hvad stort jern Kirken maatte hafve i behold, som Vi til ankere og deslige arbeide kunde behfve, og afkortes da, i Vor betaling, for hver Skippund deslige gammelt stort Jern Os lefveres 12 Rdr, dog med de Vilkor: at Vi, af hvert Lispund vegne til afgang 3½ pund, i henseende til, at ilden samme jern kand hafve beskadiget. Derfor tage Vi og ei mod meere jern, end hvad Vi, til Kirkens arbeide, behofve, thi Vor Smiiddes Løn betalis Os, af Cassereren ved Brand Cassen Mons. Poulli, paa Oberlandbygmester Kriegers anvisning, og det den, den tredje, naar den tredje og sidste deel af arbeidet er fuldfærdiget, og forsvarligen til ende bragt.

Til Vitterlighed under Vore Hænder og Signeter

Kiøbenhafn d. 11 Maji 1729

Jürgen Ambrosius

Daniel Bocksen

 

(2 signeter)

--------------------------------------------------------

 

Scmiede Arbeit

So annoch über beygehenden Überschlag an St. Trinitatis Kierche erfoderlich

 

4 doppelte Thüren, so an die Kirche mit verdecktem Schlosser und behörige Henge zu beschlagen á 12 rd.              48 rdr

1 dito grosse Pforte, so von der Strasse an dem rundere Thurm seyn soll zubeschlagen 16-0-0

1 doppelte ordinaire Thür, da man aus dem Thurm in die Kirsche ein gehet Zubeschlagen                   4-0-0

4 kleine ordinaire Thüren oben im Thurm var die holtzerne Treppen und Observatoriums Kammer á 2 rdr                8-0-0

1 Dito doppelte Thür vom Thurm untern Dach zu gehen    3-0-0

Den Boden auf dem runden Thurm, item wo die Consolen anzuanckern benochtiget wird sich betragen 3 Sch.pund[1]., und da Eysen bey der Kirche verwanden so ist solcher 1 Schpund mit 10 rdr Arbeits Lohn zu berechnen thut auf 3 Sch.pund.                      30-0-0

12 dach fenster zu beschlagen á 1 rdr thut   12-0-0

Den Klocken Thurm nebst die Haube zu befestigen, wird zu gehen 2 Schpund. Eissen á Schpund Arbeits Lohn 10 rdr.                      20-0-0

16 Luchen in Thurm wo der Schakt aus gehen soll zu beshlagen á 2 rdr  32-0-0

Die Fahn stange zu recht: Zu machen und zu befestigen     5-0-0

20 doppelte hengstulen kommen auf diesses dach, solche zu beschlagen á 16 Lispund Eissen, macht 16 Schpund á Schpund Arbeit Lohn 10 rdr thur        160-0-0

Die Balcken mussen zusammen gephärftet wirden, macht an Anckers, nebst die so auf die Mauren nöftig seyn 5½ Schpund Arbeits Lohn á 10 rdr           55-0-0

 

Summa           rdr 393

 

Wass an Beschlag der Thurm und Lucken nach dem brandt zusammen gesammelt und wieder gebrauchet werden kann, bleibt nach propotion nach der Verfertigung decortiret.

Copenhagen d. 28 Decbr. 1728

 

(Krieger har tilføjet med næsten ulæselig håndskrift:) … alt Hän… Anckers geliefert wirdt so vor lange die meistern á Lpund abgang 3½ pund und arbeitslohn aschi… 10 rd. Krieger

 

(underskrevet:)

Jürgen Ambrosius

Daniel Bocksen

 


 

[1] Schpund (skrevet sch efterfuldt med ”pund”tegnet) forstås skibpund.  1 lispund = 8 kg. 20 lispund er 1 skippund (160 kg)

  
  Klik til hovedsiden   ――――――>