Kontrakt på stenhuggerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

--------------------------

Jeg underskrefne Diderich Gerkens forbinder Mig hermed, at reparere og, af gode forsvarlige Gullandske Steen, forfærdige Steenhugger=Arbeidet ved Trinitatis Kirke, alt efter det, af Mig, efter Overland Bygmester Kriegers begiering forfattede og herhos hæftede ofverslag; Hvorimod jeg nyder, for Steen og i arbeidsløn, tre hundrede og sexten Rixdaler, samt til Vognleie og pligtsfolk = Tyfve Rixdaler, i alt: Tre hundrede, sex og Tredifve Rixdaler, hvilke penge, efter Oberlands Bygmester Krieger anvisning, til Mig betalis af Mons. Paulli, Casserer ved Brand Cassen, og det i 3 Terminer. Den første strax, den anden, naar arbeidet avancerer, Den tredje, naar det er fuldfærdiget og dygtigt befundet. Til Vitterlighed under Min Haand og Mit Signet.

Kiøbenhafn den 11te Maji 1729

Diedrich Gercken

 (signet)

-------------------------------------------------------

 

Auss des Wohl Edlen LCen: Ober Land Bau Meister Hr Kriegers Ordre einen überschlag gemacht von der Reparation det Stein Hauerey an der St. Trinitatis oder Runden Kirche:

 Erstlich die Baasen unter die Pfeiler selbe so tief ireg zu hauen dass Neue stücken bestandig und gutz komme angebracht werden. Ist zu jeden benöhtigt 10 Cubic fuss Gottländer stein á 2 mk, 8 sk.: Ist jeder Pfeiler 4 Rdr 1 mk in allen 14 st¨rk Thut               58 Rdr 2 mk

An Arbeitslohn wirdt an Jeden verdienet 4 rdr Vor alle 14 Baasen 5 -0-0

Noch zum Chor hir aust 37 ellen Treppen von Gottländer stein, á elle vor Stein und arbeitslohn 1 rdr                     37-0-0

Noch dass oberstück von der Stein banck um den Alter so gantz Ruiniret woe neuen zumachen 18 ellen lang á elle vor stein und arbeitslohn 3 mk 8 sk, Thut           10-3-0

Noch ist der Randt um den Altar Tich gantz Ruiniert so 11 ¼ ellen lang á elle vor stein und Arbeitslohn 3 mk 12 sk.                7-0-3

Noch 2 tritte zum Altar halten 2 2/3 ellen á elle vor Stein und Arbeits Lohn 1 rd            2-4-8

Summa 171 rd—3 mark -11 skilling

Copenhagen d. 23. Dec. Ao 1728

Diedrich Gercken

 

(Tilføjet)

Annoch kommen dazu 4 Ecken zum Corniss 1 elle hoch ¾ elle ausladung á 1 mk vor Stein und ArbeutsLohn 1 rdr 5 mk Thut               7-2-0

Vor Klammer und bely zu jeden 3 mk, Thut                     2-0-0

Noch 2 halbe Ecken á 1 mk vor Stein und arbeits Lohn 1 rd.                 2-0-0

Vor Klammer und Bley        0-4-0

An dem Thurm an die Consolen mussen an 10 die obersten stücken gantz neu gemacht worden welche gantz Verbrandt jeder 5/4 elle lang ¾ elle elle breit 13 toll hoch dazu benöhtigt dazu benöhtigt 4½ Cubicfüss stein á 2 mk 8 sk

Thut 1 rdr 5 mk 4 sk. In allen                     19-3-8

An arbeits lohn wirdt an Jeden Verdienet 2 rdr                 20-0-0

Noch sindt benöhtigt 6 gantze Consolen zu jeden benöhtigt 9 cubicfuss Stein á st. 2 mk 8 s: Thut 3 Rd 4 mk 8 sk so allen                      22-3-0

An Arbeits lohn wirdt an jeden Verdienet 3 rdr 3 mk in allen                  21-0-0

An Klammer und bley zu jeder Consol benöhtogt kann sich belaubten 3 mk d. in ellen 16 Consolen Thut                  8-0-0

Noch ist im Thurm eine schnecken (*) Trappen gantz Ruiniert bestehendt in 25 Stucken jede 2 ¼ elle lang macht in allem 56 ¼ elle á elle 1 rdr: Thut in allen Vor Stein und Arbeitslohn     56-1-9

Summa 330-5-11

Diedrich Gercken

 ----------------------------------------

 

Note:

(*) tolkning usikker, men det drejer sig sandsynligvis om den italienske trappe der befandt sig mellem kirkens gavl og tårnet . Schnekkentrappe kunne være vindeltrappen i midten af tårnet, men en tømmerregning viser, at denne blev genopført i træ.

--------------------

  Klik til hovedsiden   ――――――>