Lercke og Worm modtager overinspektionen for St. Petri og Trinitatis Kirkers genopbyggelse, 1729

Landsarkivet, Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1756

Brev 20 maj 1729 Vincent  Lerche og Christian Worm til Kongen

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre

 Deris Kongelig Mejestæt haver d. 14 hujus allernaadigts anbefalet os at antage Inspektionen over St. Petri og Trinitatis Kirkers Bygninger; Og som vi allerunderdanigst ere forsikrede at deris kongelig Majestæt, med slig tilos allernaadigst ergangne Befalling, til indtet andet sigter end Kirkernes beste og deris Bygningers fordeeligste I Standsættelse, saa fordriste vi os følgende allerunderdanigste at forestille.

1. Vil det blive Os umueligt at have den daglige Inspection ved bemelte Kirkers opbyggelse; thi foruden at vore Embeder skaffer os meget andet at forrette, og kalder os iblandt andre steds hen, saa ere vi ej aldelis skickede til at prøve Grundene og velvingerne, eller gaae op i Taarnene og efterse Tagene, men vi skulde allerunderdanigst formode at deris kongelige Majestæt lader det derved allernaadigst beroe at vi [er] ober Inspectionen, og der ved hver Kirke beskickes Inspekteurer, som kunde tilholdes at efterleve hvad vi til Kirkernes Bygningers beste, dennem vedkommende, maatte finde fornødent. Det ønskes, paa deris Kongelig Majestæts allernaadigste Velbehag, om det var General Bygmester, eller ober-Land Bygmester Krieger, som ved Contracternes Slutning haver været overværendes, kunne antages til Inspecteur ved hver Kirkes Bygning, da de af begge, eller hvem det ellers maatte allernaadigst behager Kongelig majestæt at udnæfne, kunde adjungeris Kirkernes Værge, hvilket sidste om saa skal være, da kunde derom den kongelig Majestæts allernaadigste Befaling udfærdiges til den Herre Canceller, som St. Petri Kirkes Patron, og til det kongelig Universitet under hvis Tilsyn Trinitatis Kirke staae.

2. Paa det vi og Deris Kongelig Majestæts allernaadigste Villie til Kirkernes Gafn og deris Bygningers forfremmeste disbedre og sickere kunde efterleve, saa bruge vi hermed den allerunderdanigste friehed, herhos at føye et Projekt til en Instruction for os, hvilken Instruction om Deris kongelig Majestæt saaledes vil meddeele os, beroer paa deris kongelig Majestæts allernaadigste Velbehag. I det øfrige forblive vi i allerdybeste underdanighed indtil vor Død

Eders kongelig Majestæts allerunderdanigste Tienere

V. Lercke  C. Worm

 

Kiøbenhaun d. 20 Maji 1729

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>