Kontrakt på murerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Kontrakten har endvidere vedhæftet et overslag, der er udfærdiget af overbygmester Krieger i december 1728, hvor det ikke var planlagt at genopføre etagen med Biblioteket

Vi underskrevne Muur Mestere Laurids Erichsen og Søfren Søfrensøn paatage os at forfærdige Muur-Arbeidet ved Trinitatis Kirke, samt at anskaffe Materialierne (Undtagen Kalken, som OberLand BygMester Krieger leverer ulædsket, imod at vi betale ham for hver Tønde Én Rigsdaler) alt efter hoshæftede ved Oberland Bygmester Krieger forfattede Overslag, saa og selv at bekoste Stillager, samt betale commanderede Pligts Folk hver Otte Skilling Danske om Dagen – hvorimod vi nyde til Arbeids Løn og for Materialer, Pligts Folk og Stillage i alt Tre Tusinde Fire Hundrede Halvfemtesindstiuge og to Rigsdaler, to Mark og Nie Skilling, foruden Vognlejen til Materialernes henførsel, hvorfor os gotgiøres To Hunderde og halvtrediesindstiuge Rigsdaler. Af den accorderede Summ betales Os et Tusinde Rigsdaler strax forud, men de to Tusinde, fire hundrede, to og halvfemtesinds Tiuge Rigsdaler, to Mark og Nie Skilling, samt for Materialernis henkiørsel to hundrede og halvtrediesindstiuge Rigsdaler, i tre Terminer, de trende første ligesom Arbeidet avancerer, men den sidste, naar det er fuldfærdiget og dygtigt befundet. Pengene assigneres Os paa Mons Paulli, Casserer ved Brand Cassen, saaledes at hand den strax, efter Mons Kriegers Anvisning, til os og ingen anden betaler. Skulde og Kalken, efter denmed Entrepreneuren fra Braband sluttede Contract leveres a Td. For 3 Mark, da korte vi, fra den Tid vi faa Kalken for saadan priis, for hver Tønde af det vi siden forbruge 3 Mark, efterdi os, efter vort Overslag gotgiøres af Td. Kalk 1 Rd. Hvad Overbliver af Stillage Materialier, levere vi naar Kirken er fuldfærdiget, til hielp for de andre Kirkes Stillager.

Til vitterlighed have vi dette med vore egen hænder underskrevet

Kiøbenhafn d. 4. Maii 1729

Erichsen, Muurmester

Sørensen, Muurmester

 

2 segl.

---------------------------------------

 Opsatz

Angaaende Trinitates Kirckes Muur Arbeide paa efterfølgende Poster Nemblig-

1. Først Giesimbssteen                                                     180 Rd.

2. Glasserede Tagsteen til taget gives fri

                      34000 a 25 Rd er                                      850 Rd.

3. Aulæsket Kalk 450 tønder a 1 rd.                                450 Rd

4 Muur og skielsand                                                        96 rd

5 Stillatzie med Søm                                                        300 rd

6 PlitzFolck dagligen at betalle self vil koste  Comanderte Folck 8 sk      266 rd[1]

7 Vognleie til Materialierne at bringe til Staden vil koste                          250 rd

8 Arbeidslønnen                                                                                                          1600 rd.

Summa                                                                                                  3992 Rd

 

Skulle Kalken faaes for 3 mk efter dend Hollandske priis afgaar 225 Rd

Bekommes fri Material Vogne afgaaes for Kiørslen          250 rd

I alt                                                                                 475 rd.

Kiøbenhafn d. 2 May 1729

Erichsen og Søfrensen Muurmestere

 

(Kriegers noter – ulæselig)

 


 

[1] Dvs anslået 3192 arbejdsdag

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>