Murmestrenes reparation på Trinitatis Kirke, 1729

Landsarkivet, Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1755

Brev 11 juli til Geheimeråd Lerche og Biskop Worm,

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

 

Deres Exellence høyædler velbaarne Hr. Geheime Raad Lærche samt Hans høy Ærværdighed Hr. Biscop Worm

Som vi med Muurarbeidet temmelig avangerer, og haaber at Præstere voris Løfte saavit første Contract vedkommer og foruden at stræbe med Bibliotekets Muur og Cammere i fald vi betide maa faae fuldkommen efterretning derom, iligemaade Snedkerne maatte giøre Vindues Karmene og Snidcher sit arbeide derved, thi vi agter inden denne Maaneds udgang, at anfange paa Kierchens Muure og Piller udvendig, foruden maa underdanigst erindre anstalten maatte blive giort at tach iche for lenge blef opholdt med tagverchet, at derpaa kunde komme Tag, thi skulle det vare forlenge hen imod Vinteren, maatte befrøgte Kierchens indvendige arbeide, maatte tage skade i henseende. Jo sildigere paa Aaret dets meere Reign maa ventes,

Vi forbliver

De høie Herres underdanige tienere

Erichsen, Muurmester

Sørensen, Muurmester

 

Kiøbenhafn d. 11 Juli 1729

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>