Vincent Lerckes opsyn med genopbygningen af kirkerne, 1729

Landsarkivet, Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1755

Brev 16 maj

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

 Copie

Til Hr. ober-Secreterer Möinichen

 Hoy Ædle og Velbaarne Høytærede Hr. Ober Secreterer!

 Som Jeg i gaard var for Deris Logemente paa Christianshaufn, for at hafve dend Ære at tale med Hr. ober Secreterer, anlangende herhos føyede Kongelige Befalings omstændigheder, og Jeg fornam de vare paa Landet, Saa gifver ieg mig dend Ære ved disse linier dennem mine ringe Tanker at til kiende gifve, og dem at under kaste deris høye skiønsomhed.

Hans May.s hafver Allernaadigst sagt mig, at Kirkeværgerne skulde hafve Inspectionen ofver Kirkernes Bygninger og at hand saa gierne ieg tillige med Biskoppen vilde paatage mig ober Inspectionen derofver, men i hidføyede Befaling meldes at vi alene skal antage os Inspection, ogsom Kirkeværgerne icke Sorterer under mine ordres; Handtværkerne ogsaa berette at kirkernis grunde ere ved Begrafvelsers anlegggelse, paa én deel stæder meget beskadiget og bør sættis i fuldkommen stand, welvingernes rette omstændigheder sampt flere poster ved Bygningerne nøye skal eftersees, hvor til hverken Biskoppen eller ieg er beqveme, saa er det høyst fornøden efter mine ringe Tanker at der blifver sat udi dend kongel. Befaling, at enten general Bygmesteren, Ober Landbygmesteren eller Stadt bygmesterne, sampt kirkeværgerne skal i saa viist staa under mine og Biskoppens Ordres, thi Hr. ober Secreterer eragter vel selv at min Inspection ved kirkerne vil ellers blifve af ingen eller nogenliden nøtte, og hvis ieg skal udrette noget gaufnligt der ved, faar ieg ved dend kongelig befaling at sættes i stand der til, eller ogsaa at blifve gangske der fra. Som og i dend her ved føyede kongelig befaling melde at vi skal lade os være angelegen at arbeidet skeer til de udi Contracten Stipulerede tider, Saa maa Jeg herved til kiende gifve, at ingen eigentlig tid i Contracterne har kundet blifve Stipuleret af mangel paa kalck, icke heller kand blifve Stipuleret førend anden andstalt giøres med kalck brendingen, hvorfore denne expression vil vel uforgribeligen udelades af Befalingen. Af de sluttede Contracter kand ogsaa sees at til kirkerne behøfves ingen af de betingede Flensborger Tag og Mursteen, som hans Excellence Hr. Gref Reventlou hafver under sin Direction; Endeligen eragter Hr. ober Secreterer vel selv at Biskoppens Naufn vil andføres paa opskriften af Befalingen som af Copiisten paa herhos føyede er udeladt; Hvilket alt ieg icke har kundet undlade at gifve Hr. ober Secreterer tilkiende og videre der ofver vel forvendte deres behagelige Tanker, førend ieg taler til Hans May.s. derom forblivendes stedse med strørste Consideration.

 

Høyædler og Velbaarne

Høylærede Hr. ober Secreterers Tienstberedvilligste tiener

V. Lerche

 Kiøbenhafn d. 16. May 1729

 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>