Kontrakt på pulpiturer, skriftestole og stole, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

I samme mappe findes overslag på kirkebænkene (No 1), Overslag på Pupiturerne (No 2), Plantegning af Trinitatis Kirke, Kontrakt på muslingeskallerne til kirkebænkene

Jeg Johan Cornelius Krieger Kongl. Majst. Oberland Bygmester paatager mig at forfærdige Pulpiturerne i Trinitatis Kirche af gode tørre Furre Bredder og Plancher, samt anskaffe de dertil behøvende Materialier, saa og Skriftestoolene samt Stoolene neden i Kircken, alle af godt forsvarligt og tørt Ege-Tømmer, hvilcket Arbeide skal være færdigt inden førstkommende St. Hans Dag 1730 i det allerseeniste, hvorimod mig betales for Snedker Arbeidet og de dertil behøvende Materialier 2400 Rixd., for TømerMands Arbeide og Materialier 420 Rixd. , for Smedde Arbeide 342 Rixd. I alt 3162 Rixdaler og intet videre, hvilke Penge mig leveres i 3de Terminer d. første forud, den anden naar Arbeidet er halv færdigt, den tresie naar det er aldeelis færdigt og dygtigt befunden.

Kiøbenhafn d. 26. Sept. 1729

J.C. Krieger

---

General Overslag

Hvad Trinitatis Kirckes Pulpituer, Skriftestoole og andre stoole vil koste.

No. 1   Snedker Arbeide og Materialier                 2400 rdr. (se overslag)

2. TimmerMands Arbeide og Materialier    420 rdr (se overslag)

3. Smedde=Arbeide             342 rdr

4. Bilthugger Arbeide og Materialier           172 rdr

Summa           3334 rdr

 

Kiøbenhaun d. 6. Sept: 1729

 

V. Lerche

C.W. Worm

---

 

Foranførte Summa= 3334 rdlr som Os Elskelige Geheime=Raad Lerche og Biskop Worm angaaende Trinitatis Kierckes Pulpiturer= Skrifte = og andre Kierckestoole (for Materialier ig Arbeidsløn) at forferdige, med Vores Oberlandbygmester har accorderit; have Vi hermed Allernaadigst approberet saa at fornefnte Tre Tusind, tre hundrede og fier og treduve Rigsdaler efter Contractens Indhold imod ovenbemelte Os Elskelige Geheime=Raad Lerches og Biskop Worms beviisninger ag Voris Bygnings Casserer uden ophold til ermelte Voris oberlandbygmester skal betales, og imod behørige Quiteringer udi hans Reigning til udgift pasere.

Givet paa Vort Slot Fredensborg d. 30te September Ao 1729

Friderich R.

 

---

 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>