Kontrakt på malerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

---------------------------------

Jeg Underskrefne Maler, forbinder mig hermed, forsvarlig med Olie farve at anstryge alle de i detet Overslag anførte Jernstænger, Porte og Dørre ved Trinitatis Kircke, for den Summa 24 rdlr 3 mark, hvilke Penge mig af Oberlandbygmæster Krieger, paa Mons Pauli Casserer ved Brand=Cassen bliver anviist og ved dette Arbeids forsvarlig forfærdiget, da prompte maa vorde betalt, til bekreftelse under min egen Haand.

Kiøbenhafn d. 15de Juli Ao 1729

Zach Getreuer

------------------------

 

Efter Deist. Excelente Herr Gestierne Raad Lerche og Hans HøyErværdighed Herr Bishop Worm Deris ordre: Er Aller Neyeste overslag giort ved Trinitatis Kierhe paa efter følgende, med Mahler Arbeide forsuarligen at forfærdige.

Først 37 støher Jern stænger i alt som er fast giort i mellem Pillerne

16 ten støcher Jern Stænger 7 al. Lange 18ten tom tychelse er 4 kvadratalen. Á 7 sk. Pr kvadratalen. 1 mk 12 sk støchet                      4-4-0

Noch 7 store stænger 12 Al. Lange og 16ten tom, tych. Er 8te kvadratalen á 7 sk. Kvadratalen. Støchet 3 mk 8 sk 4-0-8

Noch 14ten store 5 alen lange 16 tome tych 3 kvadrat alen á 7 sk er 1 mark 5 sk.      3-0-6

Disse Jern Stænger at Anstryge først med en god ollie for grund og igien med Ren hvit af terpentin ollie over strøgen der for i alt                  11-4-1

Noch en stor Port i tornet til Kiøbmager gaden og Extra paa en side Anstrøgen 5 al høj 4 al bred er 20 kvadrat alen á 6 sk. Med Ege far. 1-1-8

Noch tvende store Kirke porte i Kierchen af Egetræ  5 al. Høy: 4 al bred paa en side at Anstrøye med Egefarve begge 40 kvadrat al. Á 6 sk. Kvadrat A. er 2-3-0

Noch tvende Kircke døre i Kierchen af Fyretræ at anstryge paa begge sidder 4 al høj 2 al. Bred er 32 kvadrat alen á 6 sk kvadratal. Giør                     2-0-0

Noch 4de Døre i tornet af fyrre træ 2 al. Bred 3½ al. Høje og Ege farve paa begge sidder hver dør 14 kvadrat alen á 6 sk er  stk 5 mk 4 sk som er       3-3-0

Noch en stor Dobbelt Dør i tornet for Biblioteket af Fyrretræ og Ege Farve paa begge sidder 5 al. Høj 4 alen bred er 40 kvadrat alen á 6 sk er           2-3-0

Summa           24-3-6

Hafn d. 9. juli 1729

Zach. Getreuer

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>