Kontrakt på de 3 klokkers støbning og ophængning, 1730

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Tegning fotograferet af Jesper Vang Hansen

Tekst på tegningen: 

Til Trinitatis Kircke Taarn, som befindes at være 7 allen i breden tvært ofver i dend henges 3de Klocker, hvor af den største kand bliver 3 skipund, hafver i sin viede 1½ allen, den anden Klocke af vægt imod 1 skpund 16 Lpund: bliver 1 al. 1 qt: 1 tome. Den minste som er Qvarter Klocken, bliver vegtig 1 skpund 5 Lpund: er i breden 1 al. 2 tome, der tilgifves for hver Klocke 3 tome spillerom, Bliver da Klockestollen i længden 5 allen 2 qte, 3 tome. Naar Timered blifver giort af 9 tome tych.

Henrich Tessien

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lit. A.

Lit: B.N.11

Jeg Henrich Tessien Klocke=Støber forbinder og paatager Mig, efter hosfølgende tegning, forsvarligen at støbe og lade ophenge Trinitatis Kirkes trende Klocker, Den største, af vægt 2 Skippund 10 lispund, Den mellemste 1 Skippund 15 lispund, Den mindste, 1 Skippund 4 lispund, samt self at betale Smidden, TimmerManden og Remmesnidderen, saa og folck Kirken aldelis frie for al udgift, disse Klocker vedkommende. Jeg forpligter Mig og, at bemeldte Klocker skal være støbte, og i Trinitatis Taarn ophengte inden første Julii, dette Aar, da med Én hver af dem skal giøres prøfve rngning, 24 timer i 3 Dage, nemlig hver dag 8 timer. Derimod lefveris Mig, af Kirkernis, paa den kongl Material gaard værende Metal, 4 Skippund 10 lispund 2 pund, samt Kaabber 1 Skippund 10 lispund, afbrendningen i med beregnet, saa nyder jeg og, til Støbe=løn og for alle andre omkostninger, hvad nafn de end hafve kunde, = 230 Rdr, som Mig anviises paa Cassereren ved Brand=Cassen, Edle Simon Paullii, saaledis, at 100 Rdl betalis mig, naar Klockerne ere støbte, men de øfrige 130 Rdr naar de vare ophengte og dygtige befundne.

Som det og kand hænde sig, at Klockerne naar de ere færdige, maatte veie 4 a 8 pund meere eller mindre, svarer jeg for hver pund 1 mk, men skulde De veie meere, gorgiøris mig for hver pund, i henseende til afbrændingen og Støbelønnen 1 mk 8 sk.

Til Vitterlighed under min Haand og mit Signete,

Kiøbenhafn d. 17. Februar 1730

Hienrich Tessiens

(signet)

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>