Bygningskommissionens besigtigelse på Ringerloftet, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.15 Kopibogen

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Peter Mathisens urværk og kontrakt

------------------------------

d. 6. Decembr. 1731

Til Hr. Justits Raad Gram.

Paa Hr. Justits Raads ærede af 22de hujus skulde vi tienstærb: give svar melde, at hvad sig den første Post angaar om de mangler som sig med Trinitatis Kircke Uhrwærk skulde befinde, da haver vi derom indhentet uhrmageren Peter Mathisens Erklæring, hvis indhold Hr. Justits Raad af indsluttede Copie vilde behage at fornemme, og skulde vi efter dets beskaffenhed være af de tancker at hvis der fornemmes noget paa wærket at kunde være at sige, at det da var best sammen ved andre Mestere at lade besigtige, saasom Uhrmageren er pligtig det manglende at bedregøre og wærcket i forsvarlig stand at forskaffe.

Hvad sig det ved bemt. Kircke saavel til Kiøbmagergaden som til Landemercket befindlige gruss anggar, saa haver Vi samme ladet eftersee og om dets bortførsel ladet giøre anstalt.

Imidlertid som det fornemmes at Kirckens Loft overalt med Snorer er betragt og bruges til at tørre Klæder paa, til hvilken ende alle Taglugerne Dag og Natt staar aabne, saa at ey alleene at Regn og Slud paa Lofterne indfalder, men endog ved paakommende Stormwinde maa være at befrygte at Taget derved skal tage skade med videre, saa kunde Vi icke undlade sligt Hr. Justits Raad at tilkiende give, overladende ellers i øvrige til Hr. Justits Raads eget gotfindende, hvorviit hand eragter sligt kand være tienlig og tilladelig. Vi forbliver

Højlædte og velb. Hr. Justits Raads tienstærbødigste tienere,

Worm,     , Fieldsted, Palsen, Ramus, Horrebo

-------------------------------

 
Tøjklemmer fundet under ombygningen 2006, foto Jesper Vang Hansen

Under ombygningerne på Ringerloftet i efteråret 2006 fandt Jesper Vang Hansen 2 tøjklemmer i støvlaget under 1730-gulvet. Tøjklemmerne er fotograferet på ovenstående transskriberede tekst fra kopibogen.

  Klik til hovedsiden   ――――――>