T

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

 

Efter hans Excellence Hr. Geheime Raad Lerches og Hans Høyærværdigheds Hr. Biskop Worms ordre,  haver ieg til Trinitatis Kirskes fornødenhed, og efter accort forfærdiget og leveret efterfølgende Smede arbeide:

 

1730 12. Aug.

15 Anckere til Bielkerne igiennem Muurene og til Polpeturene, wog udi alt 1 Sk.pund og 6 L.pund á L.pund 7 mk    30-2-0

8te af de gamle store Jern Piller som nu staar under Polpeturene, repareret, forbedret og sammensveist, samt opreeist med Ny Jern Skinner for oven og neden á stk. 3 Rd                 24-0-0

Saa er og tiid efter anden leveret 250 stk. Muurstifter, til at giøre Pannelet fast med ved Murene, og desforuden leveret Søm dertil á stk 12 sk.                 31-1-8

Til Polpeturene og Orgelverket er leveret 37 stk. Vinkel Anckere med Søm og Kramper á stk. 2 mk  12-2-0

Til at giøre Trapperne fast med til Polpeturene, giort 8te store ny Muurstifter med Søm til á 1 mk        1-2-0

Til Orgelverket afbrødt af Taarnet 2de gl. Anckere, som blef repareret, forbedret og forlenget, samt fastslagen med nye Bolte og Søm 2-0-0

2. Ny Svære Anckere dertil vog 9 lispund 6 pund             10-5-10

6 store Ny Piller, hvoraf de 4re kom under Orgelvercket og de 2de under Polpeturene, vog i alt 4 sk.pund 16 Lispund á Sk.pund 23 rd 2 mk             112-0-0

Noch leveret 8te stk store Muurstifter, som schulle holde Bielkerne ind i Muuren paa Polpeturene under Orgelwerket, a stk. med Søm til 1 mk 8 sk         2-0-0

Endnu 12 stk store Muurstifter, som blef brugt i Muurene, hvor Bielkerne ligger til Orgelverket, á 1 mk 8 sk             3-0-0

6 Ny henge Anckere under Orgelverdket med Søm og Kramper            6-0-0

6 Bolte igiennem Bielkerne med Klincker for til Bielkerne til Orgelvercket á 2 mk         2-0-0

Summa           237-1-2

 

Kiøbenhafn d. 23 April 1731

Peter Esbech

 

Ovenanførte Smiddearbejde er af Mester Esbach forfærdiget og leveret

P. Horrebow

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>