Tømmerarbejde ved Sejerværket, italienske trappe og fl.a.st. 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

I klokketårnet findes i dag rester af de brædder der omsluttede  sejerværket. Døren ind til dette aflukke findes umiddelbart foran hvor den den første trappe slutter. Der er rester af et dørlukke. "Fouteral" til pendulet er bevaret intakt. (se billede)

Gelænderne til de tre trapper er bevarede til i dag.

Regningen er attesteret af P. Horrebow - observator i Observatoriet. Og Erland Christophersen, der var nyansat graver ved Trinitatis Kirke

Udlevering af materialer til disse opgaver ses af en opgørelse fra Materialegården

---------------------------------

Reigning

Paa hvis Tømmer Arbeeide som er forfærdiget ved Trinitatis Kircke – som følger

 Ao 1731

 

Forfærdiget Eet Reihwerch ved Siderne af 3de trapper som gaar op til Kloche Tornet giort med sine Stolper og behørige Handlinir af guch: 20/4 tommers, skaarne udi Planker som blev tilrettegiort og opsatte.

 

Indlugt til Sejerwerchet sat rundt omkring med bræde Skillerom sammenstøger Med behørig dør for, Dets foruden Iskaarne og lagt loft og gulf paa beschrøer der udi. Noch giort ét Fouteral til Perpendicen, og af bræder sammenstrøgen og fastslagen.

Herved for belystning skyld at besee Sejerwerket forfærdiget 2de Tagvinduer Eet paa hver side af Kirchens Sperwerch med beførige fodstykke, stolper, Muurleder, Belohes og udarbeidede gesimser. De samme forskalet med bræder til Kaaber Tag, for dette fortient til Arbeidsløn                    24-0-0

 

Ved dend Italienske Trappe øverst i det runde Torn imod opgangen fornedentil forfærdiget Eet Skillerom af Høflede og pløyede bræder paa begge Sider, med dør for. Samme bræder Skillerom oven til for lysning Skyld til Trappen, hver bratt i sær Duchvis indscwøjfed. Fra samme Skillerom igien og hen til Trappen noch giort ét Bræde Skillerom ligeledis af høflede og pløjede bræder paa begge sider med Dør for,

Forfærdet Trappe saaledis fra det øvertse og til det nederste beklæd med høiflede og pløjede bræder og behørige handlier derpaa og øvert omkring samme trappe ved Durch sigtiget giort én 4dekantig ramme af tremmer sammenpasset som det sig bør for dette til arbeidsløn fortienet             18-0-0

 

I ét af AstronomieCammerserne forfærdiget én 4rekantig ramme af tremmer tilrettehuggne og udfalset med 2de lemmer over giort af høiflede og pløjede bræder.

Fra samme Astronomie Cammere og op til Observatoriumet, forfærdiget Én Windeltrappe, I dend grundmuurede  Sirchelrunding 6 al. Høy, deelt i 21 Trin med behørige Sattbræder, Trinere saavelsom Sattbræderne i sit Stranede Spil Indstemmet som det sig bør, underneden hvorpaa samme Trappe hviler, fochen Indlagt 3de belcher, med Gulf over af høflede og pløjede bræder fastslagen. Og runden omkring paa Veggen beklæd ligeledis med høflede og Strøgne Panelbræder, Øverst omkring samme Trappe forfærdiget én Brøstleens af 19t ducher indscwøjfed, giort med sine behørige Handliner Hvorpaa ét Borblad blev nye giort og opsatte for dette til Arbeidsløn            20-0-0

 

Over samme Observatorium øverts paa det Runde Torn og paa dend Scirchelrunde Grund Muur forfærdiget og opreist Ett Spærwerch udi 1/16 kant, Afbunden med sine Kryds hanne Bielcher, grad og Skifte Spær og med behørige Muurleider, sammenpasset af Egeplancher, samme Spærverch beklæd med bræder til Tagverch for dette til Arbeidsløn fortient   20-0-0

 

Kirchen udi Coret omkring Daabet forfærdiget én Ramme af Ege tremmer. 6 al. Udi 4 kant sammenfigelet og udarbeidet som det sig bør.

Dernest ved opgangen til Coret over Nedgangen til ét Begravelses Sted paa Kirchegulfvet. Ligeledis forfærdiget og nedlagt én 4re kantig ramme af Ege timmer sammen tappet og indfalset, giort dertil 2de lemme af høiflede og pløjede bræder sammenslagne paa behørige rebler, For dette til Arbeide fortient             2-4-0

For Kirchegaarden forfærdiget indtil Kiøbmagergaden I det grund Muurede Portfang 2de halfe Porte, af høiflede og pløjede bræder, med sine 3de rader Carnirede Lister sammenslagne. Over samme Portfang til Blytecherens virke bedechning forskalet med bræder som paa behørige bure blev fastslagne. For dette til Arbeide       5-0-0

I det Portfang indtil Springgaden forfærdiget ligeledis 2de halfve Porte, af høiflede og pløjede bræder samenslagne paa behørige rebler –

Noch indtil Landemerchet forfærdiget 2de halfve Porte, Saavelsom og én Laage aparto Imod Kirchedøren alt sammen af høiflede pg pløjede bræder, sammenslagne, paa behørige rebler.-

For disse Porte og Laage fortient til Arbeidsløn 6-0-0

 

 Summa Tømermanns Arbeide  95 rigsdaler og 4 mark

 

 Til alt dette foreskrefne arbeide forskaffes in alles

4de tomme Søm 2800 á 100 2½ mark er ½11-4-0

6 tommer Søm 200 á 100 7 mk                 2-2-0

2 tomer Søm 200 á 100 20 sk. Er              0-2-8

Betalt Saugskærer løn for 4de stk Guch: 20/4 tommer at skære udi Plancher, brugelig til Rechvercherne ved Trapperne i Kloche Tornet                      0-4-0

Noch betalt Saugskærer Lønn for Én tylt Friderichshalds bræder at skære igiennem brugelig til windeltrappens beklædning                      0-4-0

Vognleje og Pligtsfolch for at føre 32 tylter bræder og 20 stk tremmer Saavelsom og 60 Al Fyr Plancher, til sin Sted saa og for at bære samme Materialier øverst paa Tornet. I alt har kostet            7-5-12

 

 Summa Summarum 119 Rdr 2 mk 4 sk

 

Kiøbenhafn d. 18 de Dec Ao 1731

Niels Nielsen, Tømermester

 

Ovenanførte arbeyde er af Tømmermester Niels Nielsen forfærdiget

Testerer

P.Horrebpw

 

Ovenstaaende Arbejde haver jeg været tilstede da det er bleven forfærdiget

Erland Christophersen

------------------------------
Foto 2006:Resterne klokketårnets skillerum til sejerværket. Bagerst ses døråbningen. og tv for soklen til værket ses hullet til pendulet
Første af de tre trapper til klokkerne. Foto 2006.
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>