Rigsarkivet

Københavns Universitet

Trinitatis Kirke, Kirkeværgerne, bestallingsbreve.

 

Transskriberet juli 2005 af Inger Wiene

 

 

No 7440

No 22 C6 1 Rd

1740

Rector og Professores Conf. det Kongelige Universitet I Kiøbenhavn giøre hermed vitterligt, at, eftersom Klokkeren til Trinitatis Kirke her I Staden, Søren Matthiesen ved døden er afgangen, saa have vi igien til KlokkeEmbedet ved bemt. Trinitatis Kirke beskikke, som vi og hermed udi Kraft af denne vores bestalling beskikke hæderlige Wilhelm Møller, med efterfølgende Vilkaar:

  1. skal hand med største Flid og Troeskab alt hvis hannem udi hans anbetroede Embede tilkommer, efter Kongl:Mayst. Allernaadigste Lov og Ritual.
  2. Rectori og Professoribus skal han som sin af Kongen allernaadigst beskikket Rette øvrighed beviise ald tilbørlig hørsomhed og lydighed, og inted forstumme [el. forskieme?] af hvis hannem hans Embede angaaende, af dennem samt Procuratore Sempli vorder anbefalet.
  3. Med Kirkegaarden skal hand have daglig opsyn, at de altid rene og skikkelige holdes, og som det hannem isærdeleshed tilkommer at lade Kirken ugentlig feye, og, saa tit behøves de nederste Parte afstøve, saa skal hand tilholde Graveren, at de i lige maade Kirkegaarden overalt fra urenlighed rene holder.
  4. Med Gravene i Kirken og paa Kirkegaardene skal han forsvarligen, og som Loven Samt Kongelige Forordninger allernaadigst byde, omgaaes, og ikke nogen grav grave eller aabne, langt mindre nogen Fliise eller Liigsten paalegge eller optage uden Procuratori Templi videnskab.
  5. Med Klokkerne skal han have opsigt, at de forsvarligen og til de bestemte tiider Ringes, saa og bære ald muelig Omsorg, at Seyerværked vorde rigtig opdraget, og det paa egen bekostning beobagte, Age som han fortroed, uden Kirkens Bekostning derfore til UhrMageren.
  6. Paa Kirkens Ornamenter og Klæder skal han flitteligen tage vare, at de altid findes skikkelige og Reene, saa og forvare og beobagte alt det Inventarium, som ved Kirken findes, efter Rigtig Specification, som hannem af hands Formands Arvinger derpaa skal tilstilles: og skal hand i særdeeleshed dagligen tilsee, at ingen laas i Kirken bliver afbrudte, eller noget af Kirkens messing bortstjaalet.
  7. Hand skal og rigtig holde Contra Bøger over de Børn som i Kirken døbes, samt de Brude folck, sam bliver viede, saavelsom over alle de døde, som begraves inden og uden Kirken. Item over dennem som gaae til Skrifte etc;  Og hvis gl. liig beslage, som i Jorden findes, og af de dødes Lister ere affaldne, dermed skal forholdes efter Conclusun Consistorii af Dato d. 11 Jan. 1696.
  8. Den løn, som hans Formand haft haver, skal hand lade sig nøje med i alle Maader, og ikke befatte sig med det Rundetaarns oplukkelse paa det øverste sted, uden Consistorii Procuratoris Templi og Astronomis Professores særdeeles Bevilning, og sig da dermed uden Klagemaal forholde.

 

Til ydermeere bekræftelse have vi ladet trykke Rectores Magnifici Sigillum her neden for, og af Collegii Consistorialis Secretaris underskrive. Kiøbenhavn d. 23de Dec. 1740