Rigsarkivet,

Kbh. Universitet, Trinitatis Kirke 1660-1828, Patronatssager vedr. Trinitatis Kirkes præster og betjente.

Transskriberet af Inger Wiene og Jesper Vang Hansen

 

1742 (er nedenfor rettet til 1743)

Rector og Professores ved det Kongelige Universitet i Kiøbenhafn giør hermed vitterligt, at vi, efter vores Kiære Collega Justitsraad og Professor Grams, som Procuratoris Templi SS. Trinitatis forestilling, hafuer udi den afdøde Undergraver ved bemdte Trinitatis Kirke her i Staden, Anders Olufssøn, hans Sted, igien beskikket, som vi og hermed beskikker Gottfrid Christian Larsen til at være Under-Grafver ved bemeldte Kirke, og det med efterfølgende Conditoner og udtrykkelige Vilkår:

 

1.) Skal bemældte Gottfrid Christian Larsen udi denne Undergrafuer-Tieneste forholde sig Gudsfrygtigen, Skikkeligen og ædrueligen; bevise sin Øfrighed, Kirkens Procuratori ald Lydighed, samt Sognepræsten og de andre Præster ved Kirken vedbørlig Respect og Tiensfærdighed.

 

2.) (hele punkt 2) er udstreget) Eftersom afgangne Anders Olufssøns Enke er forundt, at beholde og fortiene (?) Tienesten indtil næstkommende Januari-Maaneds Udgang; Saa skal det staae bemeldte Gottfried Christian Larsen frit for, at tiltræde Tienesten den 1. Februari 1743. Dog saaledes at hand siden hvert Aar betale og pensere til bemeldte afg. Anders olufssøns Enke, saa længe hun i Enkestand lefer, fyrretifem Rigsdaler Courant; hvorimod hand for sin Enke, hvis hand nogen i sin diød skulde efterlade, naar hand i samme Betiening afgaar, at lige Beneficium kand forvente.

 

3.) (hele punkt 3 er udstreget) Skulde hand ikke finde det for sig bequemt, Tienesten strax til forommeldte 1. februarii 1743 at tiltræde, og den self i egen Person virkeligen at forrette, da skal hand være forpligtet til, at bruge for Betalning dertil den Person, som Procurator Templi vil samtykke og approbere, nemlig for nærværende Tiid den Person, som allerede er blefen brugt

ved samme forretninger, og ved Kirken er vant; men ingenlunde nogen anden. Saa maae det ikke være ham tilladt hverken enten udi Sygdoms eller anden forhindelige Tilfælde, nogen anden Vicarium eller Medhjælp at antage, men just saadan een som Procurator Templi hannem foreslaaer, og skriftligen approberer.

 

4.) Hvad forretningerne i denne hans Tieneste angaaer; da (1) skal han Graferen udi rette til og efter Kongl. Maj. Lov forsvarligen grafue og dennem strax efter at et hvert Liig er nedsat, tilklappe og til rette giøre, Stier og Steen afrifve, at Kirke-gaardens Pladser altid kan staae ziirlige og skikkelige. (2) Alle Kirkens og Kirkens tilhørende Dørre skal hand paa sædvanlig og forordnede Maade lukke op og i; saa og skal hand ringe til froe-Prædiken, Højmesse, Aftensang, saavel som til alle andre Prædikener, item til den daglige Bøn, for- og Eftermiddag, samt til Catechisationer. (3) Skal hand holde reent paa hans deputerede Stæder i Kirken, og paa Kirkegaarden afværge Stimen, og flitteligen opvarte, fra at Kirken og Kirkegaarden er aaben, og indtil den tillukkes. Samt skal hand hafue Tilsiun, at intet af Kirkens Inventario bortkommer. (4) Kirke-Nøglerne afhenter hand dagligen hos Klokkeren og leverer dem igien til Klokkeren hver Aften. (5) Hand maae ingen Graf kaste førend Klokkeren, som er Ofuer-Grafuer ved Kirken, hafer foreviist ham Stæden, hvor den skal være. For saadan Grav-kastning bekommer hand hvad i hans Formands Tiid sædvanligt hafuer været. (6) for det øfrige skal hand lade sig nøye med hvis hans formænd til Brudevielse, Ligbegængelse, samt i anden Maade hafver været tillagt og intet nyt i nogen Maade indføre eller paastaae.

 

5.) (hel punkt 5 er udstreget) Maae hand ingenlunde denne sin Under-Grafuer Tieneste til nogen afstae, være sig under hvad Skin, Prætext, eller Aarsag det motte paafindes eller optænkes. Men saa snart hand ey længere samme vil forestaae, eller ved den hannem af Procuratore Templi tilladte og approbierede Medhjælp forvalte, skal Tienesten ipso facto være ledig, og til Rector og Professorer forfalder, som ved en nye antager Undergrafuer i Gottfried Christian Larsens stæd at forsiune.

 

6.) (dele af punkt 6 er udstreget) Hafuer hand imod denne sin Bestallings A......edse at udgufve sin skriftlige Revers, at hand sammen med alle herindførte articler og Vilkaar ubrødligen vil holde.

Til bekræftelse under Rectors sigillo og Collegii Confessorialis Senetarii(?) Haand.

Kiøbenhafn den December(udstreget) Januar 1742 (2 er rettet til 3)