Rasmus Pikkers bestalling som pikker i Trinitatis Kirke, 1751

Rigsarkivet, Københavns Universitet,

Konsistoriets kopibog, 1751,  side 198. No 117.

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Rasmus Christensens bestalling, som Pikker ved Trinitatis Kirke i Khavn.

 

Rector og Professores ved det Kongl Universitet udi Khavn giver witterligt, dersom vi til Trinitatis Kirke og taarns des større sickerhed og bevaring have fundet fornøden at antage og Bestiller én saa kaldet Pikker, saa antage og beskiker vi hermed ærlige og Velagte Mand Rasmus Christensen dertil, for at gaae Klokkeren og Graveren tilhaande med hvad de til Kirkens Betrygelse, bedre orden ved Gudstienester og Klockernes Ringning icke altiid selv kunde overkomme, dog saa at han aldrig begiærer nogen Løn af Kirken, eller udi nogen Maade at være den til tynge; langt mindre Molestrere Meenigheden ved at æske eller trygle ringeste Skilling eller Skillingers værd af nogen, uden hvad én eller anden Godvilligen og ubeeden, som forhen nue paa en 6 ’a 7 aars Tiid, ville give hannem; sambt hvad han ka fortiene med opvartning for Klokkeren og Graveren og for at bære sterv Liigbøren til Liighuuset. Skulde han mod forhaabning Befindes at handle mod nogle af foranførte Poster, enten ved at paastaae nogen vis Løn af Kiercken, eller med at være ved tryglen og fordring nogen af Menigheden til tyngsel og fortræd, skal hd have dette silt Kaldsbrev forbrudt uden videre Sagsmaal og Process; alt efter den Revers hand Os derpaa givet haver. Dette til vitterlighed under Rect: Magnif: Segl og Notariis Haand

Khavn d:  Octobr: Ao 1751

H.J. Stampe

  Klik til hovedsiden   ――――――>