Rigsarkivet,

Kbh. Universitet, Trinitatis Kirke 1660-1828, Patronatssager vedr. Trinitatis Kirkes præster og betjente.

Transskriberet af Inger Wiene og Jesper Vang Hansen

 

1769

Eftersom Rector og Professores ved det kongl. Universitet i Kiøbenhavn, efter min Ansøgning og Begiæring haver antaget mig til at være Anden-Undergraver ved Trinitatis Kirke her i Staden. Saae lover jeg, og forpligter mig med denne min Revers og efterskrevne Conditioner og Vilkaar at holde og efterkomme, nemlig:

1)      Skal jeg, Christian Thorup udi denne Undergraver Tieneste forholde mig gudsfrygtig, ædrue, redelig, Villig og flittig, erkiende Rectoren og Professores for min rette Øvrighed, være dem,  saavelsom Kirkens Procuratori hørig og lydig, samt beviise Sognepræsten og de andre Præster ved Kirken ald vedborlig Lydighed, Respect og Tienstfærdighed, saaledes som det en skikkelig Kirke-Betient vel egner og anstaaer,-

2)      Skal ieg gaae Klokkeren og Første-Undergraver til Haande med Klokke-Ringningen og i alle øvrige Tienesten vedkommende Forretninger, saavel i som uden[for] Kirken og skal jeg holde reent paa mine Deputerede Stæder i Kirken, og paa Kirkegaarden cafværge (?) stierne, som og flittigen opvarte fra at Kirken og Kirkegaarden aabnes indtil der lukkes, samt have Tilsiun med at intet af Kirkens Inventarium bortkommer.-

3)      For denne min Tienesten, som Anden-Undergraver er mig gunstigt tilstaaet, at jeg maa nyde af Kirkens nuværende Første-Undergraver Rasmus Christensen Lund aarlig 20 rdl, siger tyve Rigsdaler, som betales i 2de Terminer Paaske og Michaelis første gang 10 rdl og naar Portneren ved Borchs Collegio Jens Berger ved Døden afgaaer, til hvem 1ste Under-graver nu betale aarlig 50rdl da nyder ieg og tillige samme 50 rdl udi 2de Terminer, hver gang halvdelen, og samdeles af 1ste Undergraver Rasmus Christensen Lund aarlig ialt vorder betalt fierdesindstyve Rigsdaler, men videre maa ieg ey nyde og fordre, undtagen hvad som Menigheden for Rester mig uanmodet mig vil nyde og give.

4)      Naar Rasmus Christensen Lund Kirkens nu værende 1ste Undergraver ved Døden maatte afgaae, da er det mig enstagst (?) lovet og bevilget, at jeg maa ….. udi Tjenesten, som 1st Undergraver, og nyde samme Tjenestes Indkomst, saaledes som Rasmus Lund nu tilstaaer og bevilget er, dog at ieg, dersom Jens Berger ved paa den Tiid endnu leve, da betaler ham forommeldte 50 rd  Aarlig i besagde 2de terminer, og ligeledes 20 rd Aarlig udi samme Terminer til den som da bliver beskikket til 2den Undergraver; skulde Jens Berger ved Døden være afgangen, naar ieg tiltræder 1ste Undergraver Tienesten, da haver ieg de fulde halvfierdesindstyve Rigsdaler udi 2de Terminer til Paaske og Michaelis, hver gang halvdelen – 35 rdl at betale til min Eftermand i den 2den Undergraver-Tienesten, hvilket og gielder i fald Jens Berger vel overlever Rasmus Christensen Lund, og altsaa begynder at nyde ovenmeldte sin Pension af mig, men derefter ved Døden afgaaer.-

 

 

Dets til Bekræftelse haver ieg denne Revers egenhændig underskrevet og forseglet.

Kiøbenhavn den 11de November 1769

 

C Thorup