Testamente

Rigsarkivet, Danske Cancelli 1774 No. 814

Transskriberet af Henrik Andersen

Anne afgangne Rasmus Jørgensens efterlevende Testamentes Confirmation.
C 7mus

Giøre alle vitterligt: at eftersom hos Os allerunderdanigt er bleven ansøgt og begieret Vores allernaadigt Confirmation paa det af Anne Pouls Datter Enke efter afgangne Tobaksspinder Rasmus Jørgensen af vores Kongelige Residents Sted Kiøbenhavn den 27de September 1793 oprettede og her hos in Originali vedhæftet Testamente hvor af i Vort Danske Cancelli er indleveret en ligelydende Gienpart, da saafremt fornevnte Anne Pouls Datter sig ingen Livsarvinger efterlader, ville Vi dette Testamente udi alle dets Ord, Clausuler og Puncter saasom det har findes, allernaadigt have Confirmeret og Stadfæstet saa og hermed Confirmeret og Stadfæstet; dog 6te og 10de Penge samt al anden Os tilkommende Arvefalds Rettighed i alle Maader uforkrænket; Forbydende:

Kiøbenhavn 17de September. 

 

Testamentet lyder saaledes:

Jeg underskrevne Anne Pouls Datter Enke efter afgangen Tobaksspinder Rasmus Jørgensen som nu har opnaaet en høj Alder, og haver efter min Salig Mands Død fyldestgiort det imellem ham og mig den 19de December og den 9de Januar 1767 allernaadigt Confirmeret Testamente, ifølge bemelte min Salig Mands Broder Morten Jørgensen i hænde havende Quittering, dateret den 31te Mai 1783, haver derfore imedens jeg endnu er med Sund Fornuft og Eftertanke været betænkt paa at beslutte og fastsætte hvorledes det efter min Død skal forholdes med det som jeg efterlader mig, og til saadan Ende, ved dette mit Testamentet: hvorpaa jeg allerunderdanigt, venter allernaadigt Confirmation:/ ved at naar Gud ved Døden bortkalder mig fra dette giengelige til et uforgiengeligt og Evigt liv, da skal:

1.

De herefter Indsatte og benevnte Executorer Testamenti af denne min sidste Villie foranstalte og besørge mit afdøde Legeme anstændig begravet i Trinitatis Kirkegaard her i Staden, hvor til jeg bæres og følges af Kirkens Præster, tillige med Sørge Parrerne.

2.

Af mine efterladte Midler skienker jeg til Trinitatis Kirke her i Staden 500 Rd, af den i Skrædermester Christian Heinrich Gieses iboende Huus, paa iste Prioritet staaende Capital hvilke 500 Rd bliver staaende paa Renter uopsagt i hans Huus saaiænge han og Hustrue lever, Renterne der af betaler han det halve til Penge Commmissionen og den anden halve Deel betales til Trinitatis Kirke Værger, som ingen anvender samme til den af mig paa egen Bekostning i fornevnte Kirke hængte Lysekroner Rengiørelse og Lys naar samme bruges.

3.

Skienker jeg til Frue og Trinitatis Kirkers Fattige Pleie Commisions Stiftelse her i Staden 800 Rd, hvor af hver skal have 400 Rd, fornævnte 800 Rd, er som forhen meldt af den i Mester Gieses Huus paa 1 ste Prioritet stagende Capital, som bliver staaende uopsagt saa længe han og Hustrue lever og imidlertid betales Renten af samme til lige Deeling imellem fornævnte Kirkers Stiftelser.

4.

Til Præstøe Kiøbstads Kirke her i Sielland skienker jeg 1000 Rd, som ligeledes af den i Mester Gieses Huus paa Iste Prioritet staaende Capital og som bliver staaende uopsagt saalænge han og Hustrue lever. Renterne af disse 1000 Rd betaler han til Kirkeværgen i bemeldte Præstøe eller hvem denne paa sine Vegne giver Fuldmagt til at imodtage samme berørte Renter, haver vedkommende at anvende til Kirkens Nytte, dog skal de 2de Drenge som haver opvartning i Kirken bestandig nyde Renter af 200 Rd af fornævnte Capital_ For denne Gave til Kirkens Nytte, vil jeg at den Liigsten, som ligger paa min salig Mands Begravelse, der i Kirken, skal være Eiendom saaledes at Kirkens Ret til bemeldte Liigsten, fra nu af gandske ophører, samt at min salig Mands Begravelses Sted, der i Kirken, tillige med Liigstenen bestandig og til alle Tider som frie Eiendom skat være og ansees, og maae intet andet Liig der nedsættes og begraves. Disse foranførte og skiænkede Capitaler, bliver fornevnte Steder tilhørende og frugtbringende Eiendom til utænkelige Tider

5.

Giver jeg min Salig Mands Broders Stifdatters Mand fornævnte Skrædermester Christian Henrieh Giese her i Staden de 1200 Rd, som jeg paa 2den Prioritet har staaende i forberørte hans Huus, hvor af hans Datter Roseline Jørgensen skal have de 200 Rd som sin Ejendom og hvorfor han til behørig Tiid aflægger Rigtighed.

6.

Mine afdøde Brødre Mogens Poulsen og Jørgen Poulsens efterladte 3de Brøn, navnlig Poul Mogensen, Niels Mogensen og Poul Jørgensen, skiænker jeg 2100 Rd af de Penge som paa Iste Prioritet er staaende i Brendevinsbrender Hans Nielsen Ulsteds Huus i Tvergaden og hvor af en hver af dem skal have 700 Rd, her foruden skal ovennævnte Poul Mogensen have min Dragkiste, hans Broder Niels Mogensen skal have en rødmalet Benk med paastaaende Skab og benævnte Poul Jørgensen skal have Chatollet med det der tilhørende Skab. Ovennævnte Hans Nielsen Ulsted, skal ikke være forbunden til at udbetale forberørte Capital de 2100 Rd førend 3de Aar og efter min Død, da Capitalen imidlertid forbliver staaende uopsagt i mod Renters Svarelse til Børnene.

7.

Michael Adamsen og Hustrue Trine Christiansdatter skal efter min Død eje og beholde som Deres Ejendom, de 500 Rd, som jeg paa 2den Prioritet har staaende i deres iboende Huus i Kattesundet og derfor maae Executerne i mod vedbørlig Qvittering og Paategning paa Obligationen til Udslettelse strax efter min Død, Extradere ham samme, dog skal han betale de til Dødsdagen forfaldne Renter.

8.

Fornevnte Michel Adamsens Søn Rasmus Michaelsen skienker jeg 200 Rd og hans Søster Anna Maria Michaelsdatter 100 Rd, samt Michael Adamsens Kones Broder Datter Anna Margrethe Johans Datter 1 00 Rd alt af de Penge som paa Iste Prioritet er staaende i fornevnte Mester Gieses Huus og som meldt blive staaende uopsagt saalenge han og Hustrue lever.

9.

Min afdøde halv Søster Sidse Poulsdatters navnlig Malene Pedersdatters 2de Børn Johannes Christiansen og Sidse Christians Datter skienker jeg 400 Rd, hvor af de hver skal have 200 Rd ud af de Penge, som meldt er staaende paa 1 ste Prioritet i Mester Gieses Huus og som uopsagt bliver staaende saalænge han og Hustrue lever.

10.

Pernille Ols Datters Børn, navnlig Hans Jørgen Nielsen og Søster Kirstine Niels Datter, giver jeg 200 Rd, hver 100 Rd af de i Metser Gieses Huus som meldt paa 1 ste Prioritet staaende Penge, som uopsagt bliver staaende saalænge han og Hustrue lever; skulle nogen af de fornevnte Personer ved Døden være afgaaet, førend de tilfalder eller faaer indbemelte Gaver, da skal samme tilhøre deres Arvinger efter Loven, og haver Mester Giese forbenevnte Børnepenge som i alt er 1000 Rd at udbetale 6 Aar efter at jeg ved Døden er afgaaet.

 

11

Til fornevnte Mester Giese og Hustrue udleveres efter min Død, Stueuhret, de 2de store Speile med tilhørende Consulborde, 5 Lampetter og 12 par Sølvskaftede Bord Knive, saa skal og udleveres eller i Sikker Forvarering besørges til fornevnte Roseline Jørgensen give, og ligeledes fornevnte Roseline Jørgensen give, og ligeledes fornevnte Michel Adamsens Datter Anne Marie Michelsdatter, min Guld Kiæde til lige Deeling imellem Dennem_

12.

De øvrige mine Effekter, navnlig en Sølv Skaal, en Ditto, et Sølv Sukker Fad og et Ditto, skal ligeledes være Roseline og Anne Maries Eiendom. Alle mine Gang Klæder og Sengelinned, som jeg efterlader mig, undtagen en Pige Seng skal tillige Deeling henfalde til mine nærmeste Slegtninge.

13.

Alt det øvrige som efter min Død maatte findes og har været mig tilhørende anvendes i Penge og hvor for Executorerne saasnart mueligt, besørger en Liigsteen, lagt paa min Grav. Skulle enten dertil eller til de øvrige ved Skifed og i andre Tilfælde medgaaende Omkostninger, udfordres mere, da skal af de i 6te Post skienkede 2100 Rd tages til lammes Betaling, dog saaledes, at en hver af de 3de Børn mister ligemeget af deres Deel Skulle derimod blive Overskud, deeles det overblevne imellem fornevnte Rasmus Michelsen og hans Søstre Anne Marie Michelsdatter og Anne Margrethe Johans Datter i 3de lige Deele.

14.

Til at fuldbyrde og efterkomme denne min sidste Villie som forskrevet staaer indsætter jeg herved til Executor Testamenti Procurator Frederick Laan og Brendevinsbrender Jens Larsen Sreenholdt, da jeg veed og er overbevist om, fuldfører denne min sidste Villie, saaledes som de ved en frelst Samvittighed og for den Alvidende agter at forsvare. For deres havde Umage skal de have 400 Rd, hver af dem 200 Rd af de Penge som staaer hos forbenevnte Brendevinsbrender Hans Nielsen Ulsted, og som ikke udbetales førend 3 Aar efter min Død. Skulle en af de her indsatte Executorer ved Døden afgaae førend jeg eller efter min Død og førend dette var bragt i Rigtighed, da skal den efterlevende have Magt og Ret til til at udnevne og antage en god og vederhæftig Mand i den afdødes Sted som for sin Umage betales af den her indsadte efterlevende Executor efter eget got befindende og Resten af fastsatte 200 Rd, leveres og udbetales til den afdøde Executors Enke. Saaledes som forinden er meldt, vil jeg at det efter min Død med min Efterladenskab skal forholdes til Bekræftelse haver jeg dette mit Testamente ikke allene selv egenhændig underskrevet og mit Signete hostrykt, men endog formaset undertegnede 2de Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

 

Kiøbenhavn 27 de September 1793. Anne Pouls Datter, Salig Jørgensens.