Graveransættelse i Trinitatis Kirke 1784

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Acta Consistorii, 1784

Transskiberet ag Jesper Vang Hansen og Inger Wiene

Forhandlingsprotokollen for mødet det 29. september 1784

.............

6. Cirkulare Rectoris af 17 Septemb. I Anledning af den ved Under-Graver Müllers Død ledige Under-Graver Tieneste ved Trinitatis Kirke vare følgende Ansøgninger indkomne.

 1) fra Niels Ebbesen Lund, som hidindtil har tient Hans Magnificende [Rektor], om at han efter det ham forhen givne Löfte maatte beskikkes enten til anden Undergraver eller om den nu værende Assistens Graver Engmark efter den ham givne Rettighed vilde tiltræde Tienesten ved runde Kirke, Lund da i hans Sted maatte blive Assistens-Graver med samme Rettighed og Fordele, som hans Formand. Da nu Engmark under Dags Dato skriftlig havde erklæret, at han heller ønskede at vedblive Assistent-Graver Tienesten, saa besluttede Consistorium at beskikke Lund til anden Under-Graver ved runde Kirke, dog at Engmark forbeholdes den Ret ved første Vacance om han vil at afcendere til Graver Tienester ved Frue eller runde Kirke, om den første vacance skulde skee ved Graver Bechs død ved runde Kirke da at han ancennete for Lund, hvorimod det ikke formenes Lund ved samfaldende vacance om han heller vil, at indtræde som Graver ved Frue Kirken.

 

2) fra 1ste Undergraver Bech om at maatte befries af den Afgift af 20 rdl, som ham vare paalagte, at betale til den anden Undergraver; herom besluttede Consistorium i Overensstemmelse med Procuratori templi H. Conf. Raad Rottbøls Erklæring, at det ikke kunne bevilges, da det var stridende imod det som forhen var besluttet og indført i Bechs og Müllers Bestalling.

 

3) fra Johan Nissen, som tiener for nærværende for Dc Hornemann, om at erholde Løvte [=Løfte] paa en Graver-tienneste ved første forefaldende vacance, paa samme Maade som Engmark og Lund. Hertil havde de Herrer Geh. [Geheime-] Raad Stampe og Conf, [Conferens-] Raad Kofoed Ancher erklæret sig villige og desuden havde Rector Magnif. Conf. Raad Obelitz, Conf. Raad Colbjørnsen, Conf. Raad Rottbøll, Prof. Riisbrigh, Justitsraad Bugge, Prof. Geuss, Prof. Baden, Prof. Sahl lovet, at give bemeldte Joh. Nissen deres vota til Graver-Tienesten om de ere i Consistorio naar vacance steer, dog paa de Conditioner, 1) at han ikke kommer i Collision med nogen der har tient længere hos en proffessor consistorialis og 2) at han forbliver hos  Dr Hornemann indtil vacance existerer

 

4)  Brev fra Kammerherre Suhm, som for sin Tiener Jacob Børresen søger om den ledige Graver-Plads eller en anden, om denne var bortlovet, hvorpaa svares Kammerherren efter Rectors votum i Circulare.

 

7. Circulære Rectoris af 22 September. 1. Cantzler Cramers i Kiel hans Ansøgning til Kongen om at hans Søn Johan Andreas Cramer maatte for at nyde Lassons Reise-Stipendium dispensores fra de ved Uni. Denne Sag skulde cirkulere til nærmere Overvejelse til anden Gang. (Ikke relevant for TK)

  Klik til hovedsiden   ――――――>