Præsternes klage over klokker Ehlers embedsførelse.

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog, 1806

Transskriberet af Inge Wiene og Jesper Vang Hansen, 2005

No. 1252. P.M. fra Trinitatis Kirkes Præster om indløbne Feil i Klokker Ehlers´s Embedsførelse.

Vi have længe afholdt mod fra at underrette det høie Consistorium om de mange Feil, som Klokker her ved Kirken Hr, Ehlers, der nu er en gammel og svagelig mand idelig begaae i sit Embede; fordi en Anmeldelse lettelig faar Udseende af en Angivelse, og denne ville vi ingenlunde giøre. Men da Klokker Ehlers U...rettelighed tiltager med Alderen, og Følgerne deraf i Tiden kunne blive betydelige, saa frygter vi, det maatte lægges os til Last; om vi har vare aldeles tause.

Vi gientager, det er ikke Klageposter, vi her vedlægge mod den gamle Ehlers, vi fremsætter kuns de Aarsager som bevægede os til at forebringe Sagen og udstille til det høie Collegium, om det maatte finde nødvendigt at giøre Foranstaltninger imod de indtrufne Misligheder. Vi anføre følgende Forsømmelser som de vigtigste, dem vi vel kunne, men ikke gierne ville bevise:

1) I flere Aar har Klokkeren ei været tilstede i Kirken ved Skriftemalet, hvor hans Nærværelse dog var nødvendig, for at erfare, hvorvidt hans Protocol stemmede med Confitenternes Antal, og for at tilføye de Familier, som vi sjældent ser paa de Lister, han hver Gang leverer Præsterne, over Communitenterne.

2) Mangfoldige af Menighedens Lemmer beklage sig over, at de maa opholde sig halve og hele Timer hos Klokkeren, for at faae eet eller flere Navne tegnede, da han, naar flere Forretninger paatrænge, lettelig forvildes og ei veed at bruge enten Orden eller Nøiagtighed. Ogsaa skeer det ikke siældent, at han bestiller Folk i Kirken til urette Tid, snart for tidligt, snart for sildigt.

3) Naar flere Børn paa engang døbes, hvilket er almindeligt, findes ei allene Navnene ofte urigtigt anførte, men eet eller to savnes aldeles, saa at der f.E. ses 7 Børn i Kirken, naar der kun er 5 paa Klokkerens Seddel. Disse Børn, som saaledes mangle, have da ei været indførte i Kirkebogen, forud Daaben og uvist, om de alle siden ere blevne det. Tilfældet har allerede været, at en Mand - Kapt: Wadskiær - har begiært Attest om sit Barns Daab, som Klokkeren ei havde antegnet. I den trykte Nytaarsliste over Fødte og Døde for 1804 vare ogsaa omtrent 100 Børn for lidt anførte for Trinitatis Sogn.

4) Det samme har undertiden fundet Sted med Brudefolk, naar flere Par tillige blevne viede, at Navnene var urigtige, og blandede imellem hinanden; saa at Præsten altid, for at være sikker, maae giøre uvisse? Forespørgsel.

5) Ligeledes er han ofte borte fra den offentlige Gudstieneste, end han derved er tilstede; men hans Forretninger er der saa ubetydelige, at han ikke savnes. Ogsaa hindres han vel ofte med Sygelighed. Vi troe at Klokkeren uden stor Bekostning kunde faa en brav Student til Assistance; hvortil vi ogsaa have raadet ham. Han har vel ogsaa givet dette Raad Bifald; men ei udført det. Maaske kan det høie Consistorium her udrette, hvad vi ei formaae?

 

Kiøbenhavn den 10de Junii 1806.    

C. Holst - JL Paludan

Til

Høie Consistorium ved

Kiøbenhavns Universitet.

------------------------------------------------------------------------------------------

  Klik til hovedsiden   ――――――>