Klokker Ehlers svar på klage vedr. hans embedsførelse

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog, 1806

Transskriberet af Inge Wiene og Jesper Vang Hansen, 2005

No 1347. Klokker Ehlers´s Erklæring paa nogle mod ham giorte Klage-Punkter

I følge det høie Consistorii Skrivelse af 27 Junii maa jeg underdanigst afgive følgende Erklæring:

Iste At jeg i nogen Tid ei har været tilstæde ved Skriftemaalet, har sin Rigtighed. Aarsagen til min Fraværelse er: at Constitenterne have holdt Nummerrække tilbage saa at jeg tilsidst ingen havde, saa snart jeg faar nye, skal jeg og være tilstede. At der skulde haves Communicantere paa Præsternes Liste, er ganske urigtig forebragt. - Ingen Klokker kan derudi  være nøjagtigere end jeg - saavel mine Formænds, som andres Lister haver jeg ført, og deraf erfaret, at Confi.. ere anførte, ligesom de ere tegnede, hvorudover Familier af Distination ofte staae sidst; jeg derimod løber Bladet ofte igiennem, til Præsternes nøie Efterretning første anfører de der skal skriftes om Morgenen, dernæst destinkverende Personer, siden Barberere, Høkere etc samledes. At anføre Arbeidsmænd, Daglønnere, Vægtere, Brændeviinskarle etc ville være alt for vidtløftigt, ja ganske unødvendigt, thi de andre blive paa Listen anførte med de Ord: De øvrige ere o.s.v. saa at Præsterne aldrig kan have mindre, men vel større Antal Consti..... da det ei sielden skeer, at adskillige, ei alene efterat Listerne ere indgivne, komme til mig for at tegnes men vel og efterat jeg er nedlagt, som jeg siden maa tilkiendegive Præsterne.

IIde At mange af Menigheden skulde beklage sig over, at de maae opholde sig halve og hele Timer hos Klokkeren, for at faae ret eller flere Navne indførte, da han, naar flere Forretninger paatrænge, lettelig forvildes, og ei ved at bruge enten Orden eller Nøiagtighed. - Vel er jeg nylig indtraadt i mit 75de Aar, men endnu ikke gaaen i Barndommen, saa at jeg tilfulde ved at bruge Orden og Nøiagtighed. For enhver er det ganske indlysende, at, naar jeg skulde opholde nogne, som det hænder, halve og hele Timer, for at tegne dem, maatte jeg dertil anvende 3de Dage eller længere, som er umueligt. - At jeg skulde bestille Folk i Kirken til urette Tid, snart for tidligt, snart for sildigt, er aldeles urigtigt frembragt: hvem skulde bedre vide Tiden end jeg? Helligen kan jeg forsikre, at ingen Klokker kan derudi være nøiagtigere end jeg; thi uagtet de noget ofte kan have communceret, siger jeg dog altid Tiden, de skal møde, og især til Budene igientager jeg det ofte. At de ikke siger det til Vedkommende er ikke min Feil. - Herhos erindrer jeg mig, at uagtet min nøiagtighed skeete det dog, som giorde mig overmaade ondt, at Kirkepatronen Prof. Kall kom 1 Time for tidlig til Kirken, som ei var min Skyld, thi hvor kunde jeg tilsige alle de øvrige den rette Tid og ei Professorens Tiener? Det første at hver anden Onsdag Cummumion blev lagt til Trinitatis Kirke, begyndte Tienesten kl. 8, altsaa hvo der vilde skrifte om Morgenen, maatte være tilstede Kl. 7½; men siden fik Dr. Koefoed det udvirket, at Tienesten skulde begynde Kl 9, hvilket 3de Gange blev i Aviserne bekiendtgiort, og jeg selv lod det til Menighedens Efterretning 2de Gange indføre. - Nu har jeg formaaet Præsterne, Søndagen forud fra Prædikestolen at bekendgøre med de faa Ord: Næstkommende Onsdag bliver her Communion og Tiennesten begynder Kl 9. - Hvad jeg giøre mere?

IIIde At, naar flere Børn døbes, bliver deres Navne til Præsten urigtigt anførte, er undertiden sandt, dog uden min Brøde; thi det skeer mig ofte, ligesom mine Formænd, at efter at Barnedaabet er bestilt, blive Forældrene anderledes tilsinds, og give barnet et andet Navn, hvilket Jordemoderen [gudmoderen?] ved Daaben stikker mig i Haanden: Strax bliver det af mig anmærket anført i Protokollen, som jeg ofte finder skrevet af mine Formænd, ved de Ord: I Kirken forandre til o.s.v. For kort siden viste Faderen som selv

NY SIDE

bestilte Daaben, ikke hvad Barnet skulde hede, men sagde: De kan kalde ham hvad De vil, hvilket er sket 2de Gange, hvorved min søn, Carl Friderich 2de Gange er opkaldt. – For 3die Uger skeede det, at Daaben blev bestilt hos mig til Lørdagen, men Barnet kom Torsdagen, hvorved jeg fik 3 i Stedet for 2 Børn. Alle Børn bliver indførte i Daabs-Protocollen. - At Captain Wadskiærs Søn ei er indført i Protocollen, er af Graver Lund ganske urigtigt forebragt; han havde det i Commission, men, mueligt med Flid, ei sagde mig hverken Barnets Navn eller Alder. Naar jeg ved det, er det letterlig at finde, da Barnets Navn bliver udsat.i Margen. - Capitainen har faaet Døbe - Attest paa sine Børn, ja selv været hos mig, og af Protocollen seet , at Børnene ere rigtige anførte. - Hvad er det da for Ondskab? At der i den trykte aarlige Liste paa Fødte og Døde til Politie Kammeret, for Aaret 1804 var omtrent 100 Børn for lidt anførte, har sin Rigtighed, dog uden min Feil, hvorom jeg har oplyst Kirkepatronen. - Da jeg faa Dage tilforn har indgivet Kirkeaarets Liste pr Deciennea for rigtig, hvor kan jeg da nogle Dage derefter skrive saa mange mindre; med Bogtrykkerne haver jeg talt, der sagde, at det er Sætternes forsømmelse, der havde sat et Tal for et andet.

IV= At Navnene paa Brudefolk skulle være urigtig angivne for Præsten er ikke saa. - Engang skete det ved 4de Par, at de der skulde staae øverst, bleve stillende nederst og saa omvendt, hvilket da jeg mærkede det, strax tilkiendegav Præsten, for at være vis derom, har han tilspurgt Brudefolkene om deres Navne.

V. At jeg ofte er borte fra Gudstienesten, har sin, Rigtighed, men uden at tilsidesætte mit Embedes Pligt. - Fra min Ungdom af har jeg altid holdet for Pligt, at være enhver til Tieneste, og deri fundet en sand Glæde; denne min Tienstvillighed er nu paa 16de Aar  jeg har været ved Embedet, overalt bekiendt i Menigheden, hvorfor alle der vil spørge mig til Raads, komme til mig, og ei sielden bliver hentet hiem fra Kirken. - Er det at nogen vil troloves, maae jeg skrive Formularerne til forlover=Seddelen; ligeledes naar de skal vies, komme de og til mig, for at erfare, hvor de skal henvende sig, og da Tiderne er besværlige, seer jeg gierne, at de kan blive befriede fra de 4 rdr. paa Kammer=kontoiret og derfor maa skrive Formularen til bemeldte Kontoir; men især, da næsten alle liig bliver begravne paa Runde Lind, komme næsten alle til mig, der tror at jeg, som ved andre Kirker, holder Protocoller, hvorom jeg har talt med Kirkepatronen, …. Letteste for mig at have bemeldte Protocoll, da jeg ikke kan læse Assistentsgraverens urigtige Antegnelser.-

For længe siden siden haver jeg ønsket at kunne holde en Medhielper, men mine mange Udgivter, har forbudt mig det. - Til denne Tid har jeg alene til Enker betalt 1500 Rd; for 12 Aar siden blev mig min Husleie og Løn 100 Rd fratagen; for nylig er mig paalagt at svare til den saa kaldte Bygnings=Kasse 50 Rd. - Tillad at jeg siger, da det høie Consistorium fik Tilladelse at paalægge Klokkerne til Frue og Trinitatis Kirke den bekiendte Afgivt til bemeldte Casse, kunde man udrette ligesaa meget med 1, som nu med 3Rd. Dette, tror jeg, burde tages i Betragtning. - I tvende henseender er jeg mget lykkelig, dels at jeg altid har brugt den strængeste Oconomie, dels og, at jeg har faaet den bedste Kone og fornuftigste Huusholder, uden dette maatte jeg i denne Tid sætte mig i Giæld. - Graveren have ingen Udgivter, intet Arbeide og Ansvar, dog have de, især Lund, større Indtægter end jeg, hvilket lettelig kan bevises. - Dels for at undgaae Bebreidelser, deels for ei at paadrage mig Svaghed, haver jeg nu antaget en medhiælp. 

Underdanigst

Frid. Ehlers.

 _________________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>