Rigsarkivet,

Københavns Universitet.

1807 circularia - Konsistoriets journalsager, september

Transskriberet Inger Wiene, november 2005

Klokker Ehlert døde i september og en ny klokker skulle vælges. Graver Lund påpeger det uhensigtsmæssige i klokkerbestallingens overgravermyndighed.
 

Da jeg i en Tid af 23 Aar i følge Bestalling har været i Embedet ved trinitatis Kirke først som Under og siden som 1.ste Graver, og i den Tid forrettet mit Embede efter Pligt og Samvittighed; saa er det underdanigst, i Anledning af afdøde Klokker Ehlert, hvis Bestalling var udstedt paa 2de Dele, nemlig paa Klokker som og Overgraver, og var Aarsag til mange Stridigheder saavel for min Formand Beck som for mig, da den afdøde Ehlert ofte fordrede Betalning ei alene som Klokker men ogsaa som Overgraver, endskiøndt han aldrig har forrette nogen Gravertieneste; da jeg nu efter det høje Cancelliets Bestemmelse er ansat som Opsynsmand ved Assistents Kirkegaard som Kirkens første Graver, saa er min underdanige Ansøgning: at det høje Consistorium naadigst ville tilstaae mig Eneret til mit Embede som første Graver ved Trinitatis Kirke, og at det for Fremtiden ikke maatte være Klokkeren tilladt at befatte sig med noget mit Embede vedkommende. 

Kiøbenhavn 16. september 1807

Underdanigst N.C. Lund 

Til det høie Consistorium.

--------------------------------------------
 

I circularia findes desuden den akademiske værge N.C. Kalls bemærkninger vedr. Lunds henvendelse om Klokkerembedet:

Lunds Tieneste er vist nok af den beskaffenhed, at en Mand af hans Stand gierne kan leve af den. Jeg anser det derfor meget upassende, at Consistorium skulde forringe Klokkertieneste (som pleier at gives til gamle Studentere) for at berige hans Tieneste, dermed Tiden ikke bortgives af Consistorio, men er bestemt for Under-Officerer og allerede efter nuværende Indtægter er større, end de ellers for denne bestemte Tieneste. Desuden ville det foranledige, at Klokkeren med billighed undrog sig for den Tienesten paalagte Afgift til Bygningskassen.