Bestallingsbrev på Klokkerembede 1819

Københavns Stadsarkiv

Patronatsarkivet, Trinitatis Kirke, Kirkeværgerne 1802/03 -1820

Originalt bestallingsbrev for Carsten Petersen, transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

1819

Stemplet papir med ødelagt universitets-segl

Bestalling for Overlærer ved Søetatens Skibsbyggerskole Dannebrogsmand Carsten Petersen til herefter at være Klokker ved Trinitatis Kirke i Kiøbenhavn.

 

Rector og Professores ved det Kongelige Universitet i Kiøbenhavn gjorde vitterligt at vi i Overeensstemmelse med Hans Majestæts allernaadigste Resolution af 27de November 1819 med nærværende Bestalling beskikke  Overlærer ved Søetatens Skibsbyggerskole, Dannebrogsmand Carsten Petersen til herefter at være Klokker ved Trinitatis Kirke her i Staden i den ved Døden afgangne Klokker Johannes Fanøes Sted, og haver han til dette sit Embede at iagtage følgende:

1) Skal han med muuligeste Flid og Troskab forrette alt hvad han i hans anbetraadte Embede tilkommer efter hans Kongelige Majestæts allernaadigst udgivne Lov, Ritual og andre Anordninger.

2) Rector og Professorer skal han erkende for sine rette foresatte og uden Forsømmelse efterkomme alt det ham hans Embedes angaaende af dem eller Procuratori templi maatte vorde ham paalagt.

3) Med Kirken og Kirkegaarden skal han have dagligt Opsyn at de altid reene og skikkeligen holdes: og som det og i særdeleshed tilkomme ham det at lade Kirken ugentlig feje og saa tit behøves i de underste Parter aftørre, saa skal han og tillige tilholde Graverne at de i lige maade Kirkegaarden over alt ryddelig og for urenlighed ej anholdes.

4) Med Klokkerne skal han have god Opsigt, at de forsvarligen og til bestemte Tider ringes, have og bære al mulige Omsorg for at Urværket i Taarnet vorde rigtigt optrakt og stillet efter deres forening hans vedkommende derom haver gjort med Uhrmageren eller herefter videre maatte anordnes.

5) For Kirkens Ornamenter og Klæder skal han flittigen tage vare, at de altid findes skikkeligen og rene, saa og vel bevaret og iagtage alt det Inventarium som ved Kirken findes, efter rigtig Specification, som ham af hans Formands Enke derom er skal tilstilles, hvoraf have igien levere genpart under sin haand til Procurator Templi; saa skal han og i særdeleshed daglig tilse at ingen Laase i kirken blive afbrudte eller noget af Kirkens Tøy bortstjæles.

6) Han skal og holde rigtige Bøger over de Børn, som i Kirken døbes, samt de brudefolk som bliver viede og dem som gaar til skrifte og etc saavel som og over alle de Døde som begraves, saaledes, at han efter anfordring af procurator templi, Kirkens Værge og anden Vedkommende kan give til forladelig Attest om hvorlænge det er siden at Liig er bleven begravet, ligesom han og til Procurator Templi har under sin Haand at indberette, naar en Grav eller Liigsten til Kirken er forfalden. Saa haver han og i henseende til Bestillinger af Liig som begraves paa Trinitatis Assistents Kirkegaard udenfor Staden Nørreport, samt de til Graveren udstedende anviisninger, og den for samme tilladte Betaling, at holde sig det kongelige danske Kancellis Resolution af 28de mai 1808 efterrettelig.

7) For saadan hans tjeneste skal han i alle maade nyde den Løn og de Indkomster som hans Formand Klokker Fanøe han er havt og skal dermed lade sig nøje i hvor imod han forpligtes til, ligesom det efter den en gang tagne Beslutning er som en bestandig afgivt blevet hans Formænd paalagt, aarligen endog i Naadens Aar af denne Klokkertieneste at svare til Universitetets Bygningskasse 150 Rbd Sølv som erlægges quartalsvis i Questuren imod hannem derfor meddeles Quittering. Endvidere erlægger han aarligen i Enkepension til Klokker Ehlers Enke 80 Rbd Sølv.

8) I Overensstemmelse med forhen nævnte Hans Kongelige Majestæts allenaadigste Resolution af 27de November 1819 deler han fra den Tid han er beskikket eller denne Bestallings Dato, i det derpaa følgende Naadens Aar Embedets Indkomster med afgangne Klokker Fanøes Enke, imod at hun tager lige del i den paa Embedets hvilende ovenfor anførte faste Udgifter. Og efter Naadens Aarets Udløb erlægger han i Enkepension til Klokker Fanøes Enke aarligen 80 Rbd Sølv foruden den forhen omtalte aarlige Enkepension til Klokker Ehlers Enke ligeledes af 80 Rbd Sølv.

Til bekræftelse under Universitetes Segl og sædvanlig Underskrift.

Det Kongelige Universitet i Kiøbenhavn den 28. Decbr. 1819

Herholdt

Rector Universitatis

M.H.Bornemann

Referendarius Consistorii

Ørsted

Secretarium Consistorii

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>