Bestallingsbrev undergraver Christian Selstrup, 1828

Rigsarkivet Kbh. Universitet, Trinitatis Kirke, Kirkeværgerne, indkomne breve 1823-1829 div. År.

Transskriberet Inger Wiene, 2005

Bestalling for Litteratus Christian Selstrup

til at være Undergraver ved trinitatis menighed i Kiøbenhavn.

 

Rector og Professorer ved det Kongelige Universitet i København gøre vitterlig at vi, ifølge Hans Majestæts allerhøjeste Befaling af 23de Sept d.A. have beskikket, ligesom vi og herved beskikke litteratori Christian Selstrup til Undergraver ved Trinitatis Kirke i Kiøbenhavn. Og haver han i denne sin Tjeneste saaledes han ved Revers af Dags Dato har forpligtet sig, at iagtage efterfølgende Forskrifter.

1) Han skal erkiende Rector og Professorer for sin rette Øvrighed, være dem, og i særdeleshed de Personer, som er Procurator Templi, hørig og lydig, bevise Præsterne ved Kirken og Kirkens borgerlige Værge al tilbørlig Respekt, gaae Procurator Templi, Præsterne, Kirkeværgen og Klokkeren villigt til Haande naar de i Kirkens Ærinde forlange heri Understøttelse, udvise Høflighed mod Enhver, og overhovedet i sin Tjeneste vise sig retskaffen, ordentlig, flittig og paapasselig.

2) Alle de Forretninger, som have paaligget hans Formand i Tjenesten, saasom i Henseende til ringning, fejning i og udenfor Kirken, Laases og Nøglrts Vedligeholdelse og andet videre haver han med Flid og Paapasselighed at udrette.

3) Under Kirketjenesten skal han flittigen og troligen opvarte, i fornødent Fald afværge Stimmel og Uorden og overhovedet iagtage alt, hvad der ifølge hans Bestilling kan tilkomme ham.

4) Naar Reperationer ved Kirken eller Præsterecidensen forefalder skal han, saa ofte fornødent gjøres, være tilstede, og naar det ham af Procurator Templi eller af Kirkens borgerlige Værge befales, have nøje Tilsyn med Haandværksfolkene, saa at han, dersom Arbejdet er forlangt paaagter, at samme forsvarligt sker, og dersom det er betinget i Dagløn, at Svende, Drenge og andre pligte Folk efter deres fulde Antal stedse er tilstede, samt optager samme og især tilse, at de ikke, ved at istandsætte Eek, ufornødent ...   et Andet, ej heller skal han bekymre sig om, at Procurator Templi paa sine Vegne betjener sig af en eller anden kyndig Mand for tillige at paaagte Kirkens Tarv.

5) Han skal flittig, paapasse at Beboerne omkring de han i særdeleshed relaterede Kirkegaard, nemlig den paa venstre Haand fra Kiøbmagergade, ikke gjøre Vinduer, Laager, Lemme, Udgange, Ristene eller Tagfald ud til samme, og, i Fald det skulde ske, ufortøvet andrage det for Procurator Templi, ej heller maae han til nogen uden Tilladelse af Kirkens Værger at indføre Jord, Sand, Grus eller anden Opfyldning paa Kirkegaarden, eller at aftage eller paalægge Fliser eller Liigsten paa Grave, om hvilket alt han, i fald det skulde indtræffe, bør giøre Anmeldelse for en af Kirkeværgerne.

6) Han besørge ifølge Reglementet af 29de Juli 1814 § 34 Ombærelse af de anordnede Schemale saavel som alle øvrige Ærinder og Skolesager.

7) Han forpligtes i Overensstemmelse med det kongelige Cancellis Skrivelse af fst April 1826 i lighed med det, som i allerførsye Resolution af 10de Marts 1809 er befalet for Stadens Klokkere at forsikre sin Hustrue en Pension af i det mindste 50 Rbd, skriver halvtredsindstyve Rigsbanksdaler i Sølv. Og skal denne Forpligtelse være opfyldt forinden nærværende Bestalling indsendes til allerhøjeste Confirmation.

8) De samme Indkomster baade visse og uvisse, som hans Formand i Undergravertjenesten............den Lønning, der var tillagt hans Formand som Skolebud ifølge citerede Paragraf i Reglementet af 29de Juli 1814 bortfalder, skal han ligeledes oppebære og nyde. Men han maa intet Nyt i nogen Maade fordre eller indføre.

Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift. Kiøbenhavn 24de November 1828

Schlegel

p.t. Rector universitatis

M.K. Bornemann

Referedarius Consistorii

 

Som omslag:

Vi  Frederik d. 6. af Guds Naade............have udnævnt  Litteratus Christian Selstrup af vor kongelige Residedensstad Kiøbenhavn som har de udi i Indfødsretten fastsatte Egenskaber til herefter at være Undergraver ved Trinitatis Kirke i bemeldte vor kongelige Residensstad Kiøbenhavn i steden for den ved Døden afgangne Graver Grundtvig, og han i denne Egenskab er meddeelt vedhæftede Bestalling. Sa ville Vi allernaadigst.....................

Confirmeret og stadsfæstet

__________________________________________________________________
  Klik til hovedsiden   ――――――>