Københavns Stadsarkivet,

Trinitatis Kirkes Arkiv, Indkomne sager 1842-1869.

Kopi af det oprindelige bestallingsbrev på stemplet papir, 1834.

Transskriberet april 2005 af Jesper Vang Hansen

Bestallingsbrev for Trinitatis Kirkes overgraver Schaumberg 1834

Rector og Professorer

Med det kongelige Universitet i Kjøbenhavn Gjøre vitterligt at Vi i Overensstemmelse med hans kongelige Mayestæts allernaadigste Resolution af 10de denne Maaned, have beskikket, ligesom Vi og herved beskikke Undergraver ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn Frederik Marius Felix Schaumberg til Overgraver ved bemeldte Kirke. Og som han i denne Tjeneste. Saaledes som han ved Revers af Dags dato forpligtet sig at iagttage efterfølgende Forskrifter:

1.

Han skal erkjende Rector og Professorer for sin rette Øvrighed, være dem, i særdeleshed den Professor, som er Procurator templi, hørig og lydig, samt bevise Præsterne ved Kirken al tilbørlig Respect, udvise Høflighed mod Enhver, mod Kirkeværgen, Klokkeren og sine Medtjenere, saaledes som det en skikkelig Kirkebetjent egnes og anstaaer, gaae Procurator templi og Præsterne, samt Kirkeværgen og Klokkeren villig tilhaande, naar de i Kirkens Ærinde forlange hans Understøttelse og overhovedet i sin Tjeneste vise sig retskaffen, ordentlig, flittig og paapassende.-

2. 

Alle de Forretninger, som have paaligget hans Formand i Tjenesten efter gammel Sædvane, saasom i henseende til Ringning, feining i og udenfor Kirken, Laaser og Nøgler vedligeholdelse og andet videre, haver han med Flid og Paapasselighed at udrette.

 

3.

Andre Kirketjenester skal han flittigen og troligen opvarte i fornødent fang afværge Stimmel og Uorden, og overhoveder iagttage alt, hvad der ifølge hans Bestilling kan tilkomme ham.

 

4.

I Overensstemmelse med Reglementet af 15. Febr.1805, angaaende hvorledes der med Kirkegaarden udenfor Kjøbenhavns Nørreport skal forholdes, dets 12te § skal han ugentligen nogle Gange indfinde sig paa Trinitatis Sogns Kirkegaarde, for at paasee Overholdelse af det i Reglementet Befalede, og strax til videre Foranstaltning anmelde for Politiet og Procurator templi om nogen Overtrædelse har fundet sted.

 

5.

Naar Reparationer ved Kirken og Kirkens Boliger forefalde, skal han naar det ham af Procurator templi eller Kirkeværgen befales, flittig være tilstede og have sin Opsigt med Haandværksfolkene, saaledes at han, dersom Arbeidet er fortinget, paaagter at det skeer forsvarligen, og dersom det er betinget i dagløn, at Svende, Drenge, og andre Pligtfolk efter deres fulde Antal stedse ere tilstede, antegner Tallet paa de Tilstedeværende og i Særdeleshed tilseer, at de ikke, ved at istandsætte det Ene, uden fornødenhed ødelægge eller fordærve det Andet, ligesom han og, efter at Arbeidet er fuldfærdiget, naar det af nogen hans foresatte forlanger, derom skal give sin Attest, saaledes som han det med en god Samvittighed kan vedstaae.

 

6.

Han forpligtes, i Overensstemmelse med det kongelige danske Cansellies Skrivelse af 1. April 1826, i lighed med det, som i allerhøjeste Resolution af 10de Marts 1809 er befalet for Stadens Klokkere, at forsikre sin Hustrue en Pension af idet mindste 50 rd. Skriver 50 Rd Sølv aarlig. Og skal denne forpligtelse være opfyldt forinden nærværende Bestalling indsendes til allerhøjeste Confirmation.-

 

7.

De samme Indkomster, baade visse og uvisse, som hans Formand i Tjenesten ved Trinitatis Kirke har haft ved Brudevielser, Barnedaab og Ligbegravelser eller i andre Maader, skal han ligeledes oppebære og nyde, men han maa intet nyt i nogen Maade fordre eller indføre, deruden nyder han ifølge Instructionen af 15de Febr. 1805 dens § 3 af de i benævnte () anførte visse og andre Indtægter af Lig, som begraves på Trinitatis Sogns Assistents Kirkegaard en Trediepart.

 

Til Bekræftelse under Consistorii Segl og sædvanlig Underskrift

Kjøbenhavn, den 29. December 1834

 

Bestalling for Undergraver ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Frederik Marius Felix Schaumberg til herefter at være Overgraver ved bemeldte Kirke

 

Confirmationsdato d. 27de Januar 1835