Uddrag af Trinitatis Kirkes Bog Begravelsesprotokol

Chr. Villads Christensen i Personalhistorisk tidsskrift 4 V, (1902) s. 152-169

Scannet og tekstgenkendt af Jesper Vang Hansen, 2005

 

Artiklen omhandler begravelsesoplysninger fra de to af de tre protokoller, der findes i Trinitatis kirkes arkiv på Stadsarkivet: !. Klokker Søren Mathiesens bog 1660-1720 og 2.  Bog over begravede lig 1656-1804 (primært en afskrift af den første) men med tilføjelser.

Artikel 

I Trinitatis Kirkeinspektions Arkiv findes to Fortegnelser over Begravelser i Kirken. Den ældste er forfattet af Klokkeren Søren Mathiesen og slutter med hans Død i 1740. Den anden er ført omtrent til 18. Aarh.s Slutning. For­fatteren til denne har ikke navngivet sig, men har sikkert ogsaa været Klokker ved Trinitatis Kirke. Han omtaler lejlighedsvis, at han har benyttet ældre Optegnelser af samme Art af de tre tidligere Klokkere Søren Mathiesen (død 1740), Vilhelm Meller (død 1759) og Jens Høysgaard (død 1773). De følgende Klokkere var Michael Ritz, Øvre og Frederik Ehlers. Det er rimeligvis den første af disse tre, der har indrettet Bogen og samlet de ældre Optegnelser; enkelte Tilføjelser fra Aarhundredets sidste Aartier er gjorte med andre Hænder og skyldes formodentlig hans to nærmeste Efterfølgere.

Det er denne sidste Bog, som er lagt til Grund ved de her meddelte Uddrag, men dens Angivelser er sammenholdte saavel med Søren Mathiesens Optegnelser som med Kirkebogen, og adskillige Tilføjelser eller Berigtigelser optagne efter disse. Enkelte Steder, hvor der foreligger en bestemt Mod­sigelse mellem de forskellige Kilders Angivelser, er dette bemærket i en Note; men som Regel er de smag Tilføjelser til Klokkerens Manuskript indflettede i Uddragene uden særlig Angivelse.

I Uddragene er medtaget alle voksne Personer med Angivelse af Dagen for deres Nedsættelse i vedkommende Grav; derimod er de talrige, som oftest navnløse, Børn udeladte, undtagen hvor Tilførslen indeholder en eller anden Oplysning om Forældrene.

 

 Begravelser i Koret.

Feltherre Schacks Grav. Skøde af 3. Jan. 1664. Heri nedsat: 1672 d. 10. Juni Greve Schacks Frue, 1676 d. 8. Maj Feltherre Greve Schack, 1683 d. 1. Okt. Greve Otto Schack, 1688 d. 4. Maj Feltherre Greve Schacks Frue, 1698 d. 13. Novbr. Fru Margrethe Bjelke sal. Kansler Marschalks, 1708 d. 4. Juni Grevinde Schack forflyttet fra tysk Kirke, 1742 d. 5. Jan. Hofpræsident Baron Schack.

Mag. Jørgen Eilersens Grav. 1686 d. 12. Okt. Mag. Jørgen Eilersen.

Baron Fiuhrens Grav. 1656, i Januar, Theodorus Fiuhren, 1686 d. 30. Sept. Baron Didrik Fiuhren.

Hr. Hans Mathiesen Mikkelborgs Grav. 1666 d. 26. April Hr. Mikkelborgs Kæreste, 1701 cl. 15. Decbr. Anne Cathrine Møller, 1703 d. 25. Maj Hr. Frants Møller, 1727 d. 19. Juni Fru Møller, 1745 d. 5. Jan. Oberst Norks Datter (Konf.Raad Lintrups Datterdatter), 1748 d. 28. Febr. Hr. Etatsraad Gram (nedsat i Claus Sohns Begravelse). 1782 er Gravstedet solgt til Landsdommer Suhrs Enke for 100 Rdr.

Professor Brockmans Grav. 1664 cl. 19. Aug. Hr. Professor Brockman, 1680 cl. 9. Sept. Jomfru Drude Brockman. 1681 er denne Grav købt for 350 Rdr., fornyet 1701 af Mag. Brockmans Enke og 1738 d. 16, Juli af Professor Steenbuck.

Rigens Drost Gerstorffs Grav. 1674 d. 23. Jan. Generallieutenant Bielkes Barn, 1674 d. 23. Febr. Hr. Rigens Drost, 1675 cl. 18. Marts Kammerherre Krabbes Barn, 1675 d. ? Juli Rentemester Gerstorffs Barn, 1680-84 Kammerjunker Frederik Gerstorffs fire Børn, 1685 d. 22. Okt. Gehejmeraad Jørgen. Bjelkes Frue, 1696 d. 11. Marts Gehejmeraad Jørgen Bjelke, 1717 d. 14. Decbr. Christian Bille, 1719 d. 9. Aug. Comtesse Friis.

Lambert von Havens Grav. 1695 d. 24. Maj Lambert von Haven og 5 hans Børn., 1729 d. 3. Sept. von Havens Enkefrue, 1731 cl. 8. Juni Kapt. Lieutenant v. Haven, 1751. d. 27. Febr. Assessor von Haven (fri, efter Konsist. Resol. af 11. Marts 1744 og et gl. Skøde), 1.756 d. 3. Febr. Kammerraad v. Havens Barn, 1762 d. 5. Jan. Justitsraad v. Haven, 1771 d. 30, Marts Kammerherre Sehindels Frue, afgangne v. Havens.

Etatsraad Elers' Grav. 1684 cl. 4. Juni Sophia Eggert Elers, 1689 cl. 21. April 2de Elers Børn, omkomne ved Amalie-borgs Ildebrand, 1692 d. 9. Marts Hr. Etatsraad Elers, 1700 d. 15. Okt. hans Enkefrue, 1729 d. 28. Novbr. Jomfru Kaas.

Luxdorphs Grav. 1687 cl. 25. Aug. Hr. Etatsraad Luxdorphs Barn, 1690 d. 22. Jan. Obersekretær Luxdorphs Mo­der, 1690 cl. 20. Okt. Hr. Admiral Giedes Barn, 1699 d. 12. Jan. Envoy Bolle Luxdorph, 1710 d. 20. Juni Carl •Luxdorph, 1713 d. 3. Marts Fru Luxdorph, 1720 d. 30. Jan, Fru Grevinde Knuth, 1726 d. 4. Juli Oberst Christian Luxdorph, 1736 d. 18 Sept. Oberstinde Luxdorph, 1748 d. 5. Juli Lieutenant. Jens Junge, 1750 cl. 6. Marts Lieutenant Imanuel Junge,

Rigens Marsehal v. Kørbitz's Grav. Er købt af Kirken 1675 for 400 Rdr. Heri nedsat: 1677 cl. 9. Jan. Hr.Christopher Luxenborg, 1679 d. 6. Juni Mouritz Frederik v. Kørbitz, 1682 d. 6. Sept. Rigens Marschal' Johan Christopher von Kørbitz, 1686 d. 1. Maj Hofmarschal Rabens Barn, 1689 d. 8. Novbr. Marschal Rabens Frue, 1693 d. 6. Novbr. Fru Rigens Marschal sal. Kørbitz, 1694 d. 25. Okt. Frøken' Chri­stence Lytzoe, 1727 d. 7. Jan. Obersekretær Kørbitz, 1729 d. 30. Marts Lieutenant Kørbitz, 1750 d. 15. Sept. Major von Ostens Frue.

Doktor Hans Leths Grav. Købt 1674 for 66 Rdr. Kaptejn Schiønning har intet Skøde paa den, men har vist Ad­komst Rettighed dertil ved et Skiftebrev. Heri nedsat: 1676 d. 2. Marts Dr. Leths Hustru og Barn, 1688 d. 10. Sept. Dr. Hans Leth, 1701 d. 1. Juli Kammerraad Niels Leths Barn, 1705 d. 4. Maj Mag. Søren Glud, 1705 d. 2. Okt. Mag. Christopher Leth nedsat i hans sal. Faders Grav, 1711 d. 10. Sept. Mag. Gluds Enke, 1711 d. 30. Sept. Dr. Leths Enke, 1713 d. 28. Decbr. Etats­raad Leth, 1719 d. 3. Marts Etatsraad Leths Enkefrue, 1720 d. 16. Aug. Jomfru Leth nedsat i sin Farfaders Grav, 1720 d. 20. Aug. Jomfru Glud og hendes Barn, 1729 d. 9. Novbr. Kap­tejn Johan Leth, 1730 d. 2. Sept. Sekretær Leths Barn, 1731 d. 4. Jan. Renteskriver Schiønnings Barn, 1735 d. 5. Novbr. Kammer­raad Leths Barn, 1739 d. 22. April Professor Leths Frue, 1742 d. 14. Aug. Søkaptejn Leth, 1745 d. 30. Jan. Kammerraad Schiønning, 1752 d. 28. Okt. Professor Leths Frue, 1755 d. 29. Decbr. Jacob Brun, Studiosus, 1756 d. 15. Jan. Mag. Mosin Langes Enke, 1758 d. 17. Juni Niels Leth Schiønning, 1759 d. 29. Aug. Etatsraad Christian Leth, 1764 d. 24. Aug. Professor Christ. Langemaeh Leth, 1766 d. 11. Okt. Kammerraad Schiønnings Enke, 1767 d. 6. April Etatsraadinde Leth, 1776 d. 6. Aug. Ca­thrine Margrethe Leth, 1778 d. 18. Marts Kaptejn Schiønnings Søn, 1779 d. 7. Aug. Professor v. Aphelen, 1782 cl. 6. Maj Schout bynachtinde Flensborg, 1784 d. 29. Juni Justitsraad Schiønnings Datter, 1788 d. 1. Decbr. Kaptejn Bording.

Raadmand Claus Sohns Grav. Købt 1676 for 333 Rdr. Heri nedsat: 1684 cl. 3. Decbr. Hans Sohn og Moder, 1688 d. 24. Sept. Raadmand Claus Sohn, 1709 d. 13. Aug. Kaptejn v.Knuths Frue, 1710 d. 9. April Kaptejn Eggert Christopher v.Knuth, 1712 d. 4. Aug. Raadinand Claus Sohns`Enke. - 1765 d. 26. Novbr. Hr. Gerhardt Trescou, Sognepræst, 1767 d. 11. Febr. Professor Friis Rotbøls Frue.

Greve Friises Grav. Købt 1676 for 400 Rdr. Heri nedsat: 1676 d. 27. Jan. Hr. Greve Friis, 1676 d. 24. Febr. Major Offenbergs Barn, 1690 d. 2. April Frøken Friis, 1694 d. 18. Maj Grevinde Friis, 1699 d. 1. Juni den unge Greve Friis.

Klokkeren Søren Mathiesen melder, at denne Grav er bleven tilmuret neden for Trappen straks efter Ildebranden.

Gehejmeraad von Stockens Grav. Købt 1674 for 200 Rdr. Heri nedsat : 1676 d. 12. Jan. Henrik v. Stickens Frue og et Barn, 1681 d. 22. Aug. Gehejmeraad Henrik von Stocken, 1710 d. 1. Marts Envoy v. Stocken, 1711 d. 17. Febr. Admiral von Stocken, 1728d. 21. Aug. Kommandant von Stocken, 1767 d. 3. Jan. General v. Stockens Enkefrue..

Gehejmeraad Krags Grav. 1672 d. 19. Aug, Hr. Erik Krag, 1677 d. 9. Jan. Annefeldts (?) Frue, 1685 d. 22. Jan. Hr. Jørgen Drag nedsat i sin Fader Hr. Erik Krags Grav, 1696 d.22. Aug. Oberst Palle Krags Barn, 1725 d. 2. Jan. Hr. Erik Krags Frue, som for 16 Aar siden blev begravet udi Fyn, nedsat r den salig Herres Grav.

Øverste Tværgang.

1. Major Froms Grav. Købt 1677 for 93 Rdlr. Heri nedsat: 1677 d. 29. Marts Major From, 1689 d. 25. Jan. Anna Maria From (I Kirkebogen: Anne Marie Freyden, gebor. von From.), 1690 d. 9. Jan. Kaptejn Eggert Nicolai von Issens Barn..

2. Lytzous Grav. Købt 1677. for 93 Rdlr. Heri nedsat: 1677 d. 10: Febr. Christian Lytzou. Rettigheden fornyet 4. Juli 1699 af Fru Helle Biilow. 1773 blev denne Grav efterset og fandtes da intet Lig i den; Indgangen til samme kan ej ske, med mindre Steenvinkels Sten bliver aftagen. 1. Juni 1779 købte Kammerraad Søbøtker Graven for 100 Rdlr.

3. Hans Legans Sten. Søren Mathisen Klokker har anført denne Gravsten næst efter Lytzous Grav. Men naar det betragtes, hvad Lig der anføres paa dette Sted at være begravne, saa kan heraf ej sluttes andet end at det er en Jordgrav, som tilhører Kirken eller i det mindste har tilhørt Kirken indtil Ao 1728, da den er købt af Hans Legan, og saa maa ventelig Frederik Pauli have arvet den.

NB. Ellers anføres Pauli Grav af Klokker Meller at være i nordre Gang ved Taarnet, og det er nok det rette Sted.

Ifølge Søren Mathisei er forhen paa lotte Sted begravne: 1695 d. 1. Febr. Prinsessens Hofinesterinde Anna Ehrentrauth von Platen, 1702 d. 18. Juli Maria Sewel fra Assessor Sidenborgs, 1745 d. 19. Maj Ritmester Christian Giedde, 1705 d. 9. Febr. Rasmus Jensen Brygger i Voldgade, 1708 cl. 10. Sept. Jacob Jørgensens Hustru i Voldgaden, 1711 d, 19. Febr. Jacob Jørgensen Hørkræmmer.

Maj 1728 er denne Grav købt for 133 Rdlr. Derefter nedsat: 1731 d. 21. Sept. Hans Legans Hustru, 1740 d. 29. Juni Hans Legan, 1740 d. 17. Okt. Povl Frederik Paulis Hustru, 1751 cl. 29. Marts Povl Frederik Pauli, 1763, d. 13. Juli Kasserer Pauli, 1766 d. 25. Aug. Justitsraad Langebeks Frue.

4. Oberstlieutenant Steenvinkels Grav. 1694, d. 12. Okt. Oberstlieutenant Christian Steenvinkel, 1705 d. 5. Juni Anne v. Kirkhoff sl. Walter Hegemans, 1744 d. 9. Marts Oberst­lieutenant Steenvinkels Enke. 1744 blev lagt Sten paa Graven, efter at den var bleven muret.

5. Mag. D o r s c h æ i Grav. Om dette Begravelse meldes ej det ringeste af Klokker Søren Mathisen. Men derimod an-føres paa dette Sted følgende at være begravne: 1693 d. 11. Aug. Jens Nielsen Hald- og Søstersøn, flyttet fra Helliggeistes Kirke og nedsat i sin Grav i øverste Tværgang, 1719 d. 6. Decbr. Mag. Diderik Bliekert. Ventelig er Gravstedet transporteret fra Mag. Bliekert til Mag. Dorschæus, der selv blev nedsat 1730 d. 3. Marts. Gravstedet fornyet af Hr. Anker Borch 1759, og derefter nedsat: 1759 d. 1. Maj Hr. Frederik Boye, Kirkens Kapellan; 1765 d. 7. Okt. Justitsraad Ankersen.

 

Nederste Tværgang.

Anders Henrichsens Grav. Han selv nedsat 1711 d. 7. Sept. - 1713 blev betalt 10 Rdl. for en Ligsten; siden kan ej findes ringeste Efterretning om denne Grav, og maa alt­saa enten være forfalden eller af andre købt.

Jørgen Jensens Grav. 5 Børn begravne 1709-25, derefter meldes intet om denne Grav.

Povl Golsches, nu Truels Olufsens Grav. 1681 d. 14. Juli Jørgen Golsche, 1684 d. 10, Jan. Henrik Bockman, 1691,d. 15. Febr. Johanne si. Henrik Boclnrans. -µ- 3. Sept. 1711 købte Truels Olufsen Graven for 70 Rdlr., derefter nedsat: 1728 d. 30. Jan. Truels Olufsens Hustru i Prinsensgade, 1729 d. 21. Marts Truels Olufsen i Prinsensgade.

Christen Koudals og Taasten Hansens Grav. 1676 d. 14. Novbr. Regimentskvartermester Koudals Hustru, 1682 d. 25. Juni Koudal selv, 1684 d. 23. Okt. Kirsten Anders-datter. 24. Juli 1724 købte Acciseskriver Taasten Hansen denne Grav for 70 Rdlr. Han selv nedsat deri 1729 d. 24. Maj.

Laue Tømmermands Grav. 1687 d. 12. Jan. Hans Leiwesens Hustru, 1689 d. 24. April Jørgen Bloks og Claus Lauritzens Hustruer, 1701 d. 28. Aug. Claus Lauesens Barn, 1721 d. 21. Marts Peter Gaases Barn nedsat i Laue Tømmer-mands Grav, som Claus Lauritzen Guldsmeds Enke paa sin si. Mands Vegne som Søn efter Laue Tømmermand er tilhørig, 1729 d. 7. Marts Anne Claus Larsens.

Endnu nævner Søren Mathiesen følgende som begravede i den nederste Tværgang og under Orgelværket:

1703 d. 10. Febr. Mag. Lauritz Thuras Barn, 1703 d. 14. Febr. Søren Povelsen, Laquai, fra Fru Luxdorphs, 1703 d. 15. Febr. Auditør Gerlach fra Kastellet, 1704 d. 14. Febr: Aren-grim Wedelin, Rektor i Nakskov, 1706 d. 6. Maj Lauritz Mulm, Studiosus, 1707 d. 4. Marts Sigvart Olufsen, Studiosus fra Island, 1708 d. 23. April Hans Rosenhof, Glarmester, 1708 d. 13. Decbr. Jacob Dysset, Studiosus, 1710 d. 8. Maj Anders Han-sen Rosenhof, 1711 d. 20. Aug. Lene Pipper, 1711. d. 22. Aug. Augusta Pipper, 1711 d. 24. Aug. Madm. Elias Radix, 1713 d. 18. Decbr. Karen Lars Wedekildes, 1714 d. 10. Okt. Anders Angel, Studiosus, 1717 d. 14. Jan. Maren Pedersdatter Helt, 1720 d. 7. Maj Christen Jørgens Datter Mette Kirstine.

Den brede Gang under Mandsstolene.

1.  Dr. Bireherods Grav. Købt 1680 for 50 Rdlr. Heri nedsat: 1686 d. 27. Sept. Dr. Jens Bireherod, 1704 d. 19. Sept. Kaptejn Bircherods Frue, 1713 d. 24. Marts Assessor Bircherods Frue, 1721 d. 17. Jan. Assessor Bireherod. Senere er Graven overladt Hr. Seiffert til et Arvebegravelse.

2. Mag. Albert Foghsen Withs Grav. Skødet paa Gra­ven er af 4. Novbr. 1713. Heri nedsat: 1715 d. 12. April Mag. Albert With, 1723 d. 15. Juli hans Enke Barbara, 1724 d. 25. Okt. Mag. Lemwig. Graven blev fornyet 20. Okt. 1744 af Bispinde Thurah. Derefter nedsat: 1746 d. 26. April Oberst de Thurahs 2de Sønner, 1758 d. 27. Juni Fru Admiralinde Lemwig, 1758 d. 26. Okt. Oberstlieutenant Bertouchs Frøken, 1759 d. 13. Sept. Generalmajor de Thurah, 1760 cl. 24. Juli Bispinde Thurah. 21. Juli 1780 blev Graven fornyet af Hr. Hvith paa Amager. Derefter nedsat: 1782 d. 20. April Justitsraadinde Knap, 1785 d. 28. Juli Jens Schielderup Møller, Farver, 1795 d. 1. Febr. Jomfru Christiane Albertine Ørsted, 1798 d, 10. April Wilhelm Funch Ørsted, Farver, 1803 d. 20. Novbr. Fochardine With.

3. Brostrup Albertins Grav. Købt 10. Juli 1713 for 420 RdIr. Heri nedsat: 1713 d. 10. Aug. Brostrup ..Albertins Frue Charlotte Amalie, 1726 d. 7. Marts Kancelliraad Brostrup, 1728 el. 16. Juli hans Frue, 1732 d. 12. Novbr. Justitsraad Schoubos Barn. Fornyet 10. Maj 1758 af Konferentsraad Sehoubo. Derefter nedsat 1764 d. 14. Febr. Provstinde Dor­schæus, en Albertin, 1764 d. 7. Decbr. Frøken Charlotte Schou­boe, 1772 d. 23. Maj Mag. Dorschæus fra Ballerup.

4. Raadmand Jens Lassens Grav. 1713 d. 6. Okt. Peder Fiellerup, .1716 cl. 5. Novbr. Peder Fiellerups Enke Bar­bara, 1728 d. 14. Decbr. Peder Busehes Barn, 1729 cl. 21. Decbr. Raadmand Jens Lassen, 1733 d. 10. Juli Magdalena Schou, 1748 d. 1. Marts Fru Fielderup, Raadmand Lassens Enke, 1755 d. 18. Decbr. Justitsraad Lassens Søn, 1757 d. 6. April Peter Skou, Købmand. Svigersøn, 1767 d. 24. Okt. Fru Justitsraadinde Lassen.

5. Madm. Lars Nielsen Rhodes Grav. 1756 d. 11. Maj Lars Larsen Rhode, 1756 d. 5. Aug. Lars Nielsen Rhode, !762 d. 29. Jan. Madm. Lars Nielsen Rhode, [ . . . ] Mette Larsdatter Rhode, 1770 d. 13. Decbr. Johannes Gram, Garver.

6. Papirsforvalter og Slotsforvalter Niels Christophersens Grav. Købt 1677 for 100 RdIr. Heri nedsat: 1677 d. 15. Marts Niels Christophersens Hustru, 1743 d. 4. Febr. Hr. Schweder, Søkvæsthus Præst, 1733 d. 28. Sept. Kammerraad Niels Christensen (NB. Uden Tvivl er Niels Christensen begravet i Mathias Rasmussens Grav, se Søndre Gang Nr. 6).

7. Hans Henrik Bryggers Grav. 1702-09 Hans Henrik Bryggers fire Børn nedsatte i hans Formand Mads Sørensens Grav, 1732 d. 3. Decbr. islandsk Købmand Hans Henrik Beks Hustru, 1743 d. 26. April hans anden Hustru, 1757-58 Erland Thordsens 3 Sønner Anders, Hans og Jens, 1758 d. 18. Okt. Hagedorns Søn, 1771 d. 18. Jan. Erland Thordsen, Garver, 1773 d. 18. Novbr. hans Enke.

8. Claus Lavesen Guldsmeds Grav. Har uden Tvivl fra første Tid af tilhørt Peder Gløde; thi saaledes anføres paa 2de Steder, at Anker Storms Kæreste er nedsat hos hendes sl. Mand Assessor Jessen efter Peder Giødes Skøde af 20. Okt. 1736. Men paa andre Steder anføres igen, at Toldskriver Storm skulde tilhøre Byfoged Deichmans Grav i øverste Tværgang, og der skulde Bornemans Datter være nedsat; og er det saa, da er dette ganske urigtig, som melder, at Assessor Jessen er nedsat i Claus Lavesen Guldsmeds Grav. Eller og maa Anker Storm eje 2 Grave, omendskønt man ingen Efterretning har herom hverken fra Søren Mathisen,. Meller eller Høysgaard. Alle trie stemmer over et, at Anker Storm tilhører Claus Guldsmeds Grav, og Byfoged. Deichmanns Grav siges at være i Nordre Gang Nr. 1.

I Graven angives nedsat: 1685 d. 20. Jan. Jens Pedersen i Giødes Grav, 1709 d. 29. Marts Claus Lavesen Guldsmed nedsat i sin Formands Anders Rafns Grav, 1726 d. 13. Aug. Anders Lavesens Barn, 1727 d. 15. Okt. Karen Clausdatter, 1736 d. 17. Sept. Assessor Jessen, 1742 d. 5. Febr. Anker Storms Kæreste sal. Jessens, 1773 d. 10. April Auditør Bornemans liden Datter, 1801 d. 10. Febr. Konferentsraad Wilhelm Borneman.

9. Anders Bondes Grav, Købt 22. Febr. 1704 af Stads­hauptmand Johannes Christensen Meller til Anders Sørensen Bondes Lig for 90 Rdlr, Heri nedsat: 1704 d. 22. Febr. Anders Sørensen Bonde i Kokkegaden, 1706 cl. 2. Novbr. hans Enke, som Stadthauptmand lod begrave, 1718 d. 13. Sept. Borgmester Siedenborg, 1741-42 Købmand Christian Clausens 2 Sønner.

Den brede Gang under Kvindestolene.

Mag. Jens Justesens Grav. 1684 d. 18. Febr. Mag. Jens Justesen, Sognepræst til Trinitatis Kirke, 1698 d. 21. Decbr. hans Søster Dorthea.

Jacob Løwbergs Grav. Købt 8. Okt. 1711 for 300 Rdlr. og Jacob Løwberg selv nedsat 1721 d. 26. Novbr. Gra­ven fornyedes af Sr. Lange 28. Sept. 1746, derefter nedsat: 1750 d. 30. Okt. Frederik Langes Hustru, 1754 cl. 12. Febr. Michael Georg Scharfenberg, 1756 cl. 26. Marts Hans Frederik Lange. 21. Juni 1783 købte forhenv. Justermester Jens Tarp Begravelsen for 100 Rdlr., han selv nedsat deri 6. Marts 1789.

Lars Griis's Grav. 1711 d. 15. Jan. Kammerjunker Friisberg, 1711 d. 13. Sept. Kammeradvokat Friis's Søn, 1757 d. 21. April Lars Jensen Griis, Brygger, 1757 d. 19. Sept. Revisor Michael Heiberg, 1762 d. 19. April David Smith, 1769 d. 13. Marts Jomfru Smith.

Jens Jensen Slagters Grav. Købt 3. Marts 1710 for 140 Rdlr. Heri nedsat: 1710 d. 10. Okt. Jens Jensens Hu­stru Maren paa Rosengarden, 1711 cl. 3. Sept. Jens Jensen Slagter, 1716 d. 22. Decbr. Madm. Kirstine Stupsack, 1744 d. 3. Aug. Jens Jensen, Horsslagter (Hofslagter!) fra Skindergaden, 55 Aar, nedsat i sin arvelige ..murede Grav, 1753 d. 1. Maj Chri­stian Jensen, 1754 cl. 11. Okt. Hans Jensen, Hofslagter, 1758 d. 23. Jan. Madm. Jens Jensen, Bryggerenke, 1759 d. 22. Sept. Ole Jensen Bryggers Kæreste, 1770 d. 29. Juni Christian Jensen, Studiosus.

Bockmans og Bortmans Grav. Købt 2. Juli 1711 for 266 Rdlr. Heri nedsat: 1716 cl. 10. Febr. Hans Bockmnn, 1720 d. 23. Decbr. Madm. Bockmans, 1721 cl. 21. Okt. Jens Bockman, Købmand, 1727 d. 17. Marts Kaj Schougaards Barn, 1727 cl. 15. Okt. Christopher Holstes Barn, 1730 14. Aug. Ca­thrine Hald Sr Bortmans, 1732 d. 31. Jan. Diderik Bortman, 1735 d. 16. Decbr. Antonette Bortman, 1745 d. 2. Juni Brygger Niels Dinesens Kæreste Mette Sophie Bortman, 35 Aar, 1759 cl. 18. Maj Professor Schades Frue, født Bortman.

Jochum Frederik Rhodes Grav. Købt 15. Sept. 1717 for 250 Rdlr. Heri nedsat: 1709 d. 9. April Johannes Rhode, 1717 d. 12. Novbr. Amtsforvalter Jochum Frederik Rho­des Kæreste, 1722 d. 16. Decbr. Krigsraad Rhode.

Key Hartmans, forhen Hans Terkelsens, Grav. 1682 cl. 19. Maj Hans Terkelsen, 1683 d. 18. Juni Barbara Clausdatter. -- 1706 d. 4. Okt. Hans Hartmans Barn, 1714 d. 13. Marts Fiskemester Key Hartman, 1740 cl. 6. Maj Madm. Hart­man, 1757 d. 9. Febr. Jomfru Margaretha Hartman, 58 Aar, 1764 d. 18. Sept. Jomfru Christine Hartman.

Peter Dorns og Andreas Møllers Grav. Købt 20. Decbr. 1673 for 66 Rdlr., derefter nedsat: 1677 d. 25 Jan. Mar­cus Krabler. Stadskaptajn Peter Dorn lod i 1680 Graven mure og fornyede den i 1701. Derefter nedsat : 1711 d. 17. Sept. Lisbeth Dorn, 6 Aar, 1713 d. 17. Novbr. Maren Eskildsdatter, Kaptejn Peter Dorns, 1719 cl. 8. Maj Peter Dorn, 1724 d. 29. Marts Martha Major Eberlins( note: Søren Mathisen og Kirkebogen anfører Major Eberlin selv som nedsat paa denne Dag), 1742,d. 25. April Brygger Mylius's Kæreste, 1743 d. 8. Febr. Jens Møller Garvers Datter, 1748 d. 14. Maj Madm. Grotschilling, 17.49 cl. 8. Aug. Andreas Møller Gar­vers Hustru, 1754 d. 3. Juni Andreas Møller, Garver, 1756 d. 16. Okt. Brygger Johan Jacob Mylius, 1757 d. 3. Maj Brænde­vinsbrænder Christen Nøragers Hustru, 1762 d. 23, Juli Christen Nørager, 1770 d. 9. Juli Jens Andersen Møllers Hustru, 1800 d. 8. Maj Jens Andersen Møller, Brygger. For dette sidste Lig, hvorefter Graven •tilre res; er' betalt til Kirken 500 Rdlr.

Herman Manholtz's Grav. Købt 1683 af Vinhandler Niels Pedersen for 133 Rdlr.. Heri nedsat: 1692. d. 15. Maj Herman Manholtz, 1.701 cl. 28. Okt. Madem. Manholtz, 1707 d. 8. Marts Peder Manholtz, 1711 cl. 2. Okt. Krigskommissær Schra--ders Kæreste Sara Manholtz.

Etatsraad Dressen fornyede Graven 23. Jan. 1738, og Schøn­ning Andresen købte den cl. 20. Marts 1756 af Dressen og Man­holtz's Arvinger for 100 Rdlr. Derefter nedsat : 1761 cl. 1. Juni Svend Lind, Studiosus, 1762 d. 29. Marts Krigsraad Gerdes, 1744 d. 3. Decbr. Jens Bramsen.

Albertus Bygmesters Grav. 12. Juni 1719 købte Jørgen Petersen, Bager, Graven for 120 Rdlr. 23. Februar 1743 blev den fornyet af Christen Jørgensen, Bager (note: I Kirkebogen kaldes han Christian Jørgen Petersen, Brygger paa Køb­magergade). Heri nedsat: 1745 d. 12. Febr. Christ. Jørgen Petersen, 1746 d. 1. Sept. Jacob Ramløses Hustru Anna Cathrine Pedersdatter fra Aaben­raa, 1750 d, 11. Marts Christ. Jørgen Petersens Enke, 1758 cl. 5. Juli Jacob Ramløse, 1763 d. 11. April Christian Petersen, Brygger.

Anders Klokkers Grav. 1679 d. 24. Decbr. Anders Klokker og Hustru. 1721 købte Murmester Lars Eriksen Gra­ven for 80 Rdlr. Derefter nedsat: 1721 d. 2. Sept. Povl Oluf-sen Tømmermesters Hustru, 1727 cl. 21. Febr. Lars Eriksens Hustru, 1730 d. 20. Juni Povl Olufsen, 1735 el. 19. Decbr. Søren Sørensens Hustru, 1749 d. 28. April Søren Sørensen, Murmester, 1758 cl. 10. Juni Brandmajor Søren Hendriksen, 1771 d. 8. Febr. hans Enkefrue, 1773 cl. 4. Okt. Christian Ditlev Krager, 1789 cl. 20. Maj Brygger Thomas Wissings Stedsøn Kriiger, 1795 cl. 7. Jan. Charlotte Amalie Wissing, født Kriiger, 1795 d. 17. Febr. Fuldmægtig Jens Wissings Søn, 1799 d. 26. Febr. Raadmand og Brygger Wissing.

Søndre Gang.

1. Baltzer Bulhagen og Allert Tønsbergs Grav. Heri formenes, efter Søren Mathisens Angivende, at være nedsat: 1681 d. 27. April Otte Baltzersen, 1681 d. 6. Juli Baltzer Bul-hagen, 1687 d. 12. Jan. Otto Baltzersens Enke, 1694 d. 11, Aug. Allert Tønsbergs Hustru, 1707 d. 5. Decbr. Allert Tøns,' Berg. NB. I et gammelt Dokument af Søren Mathisen anfører han i Anledning af Branden: Allert Tønsbergs Grav er til Kir­ken forfalden, og ingen Arvinger findes, men Kirken maa lade den rense og bedække. - Denne til Kirken forfaldne Grav blev 26. Marts 1787 solgt til Urtekræmmer Ravns Enke for 100 Rdlr. Samme Aar d. 30. Marts blev Manden nedsat. Nu tilhører Graven Etatsraad Lange.

2. Postmester Hans Olufsens Grav. Købt 1701 for 210 RdIr. Heri nedsat: 1706 cl. 30. Juli Hans Olufsen selv fra Borgergade, 1710 d. 25. Juli Anne Hansdatter Sejerslev, 1710 d. 4. Aug. Christen Jensens Barn nedsat i Postens Grav, 1722 d. 29. Decbr. Lars Bondesens Hustru, 1727 cl. 17. Okt. Lars Bondesen, Postmester, 1753 cl. 5. April Niels Sejerslevs Datter fra Brolæggerstræde nedsat i hans Faders Hans Olsens murede Grav, 1761 d. 19. Jan. Niels Sejerslev, Brygger, 1765 d. 20. Febr. hans Enke, 1767 d. 7. Sept. Lauritz Nyland, Bryggersøn, 1771 d. 15. Juli Lauritz Steffensen, Bryggersøn, 1781 d. 22. Okt. Kancelliraadinde Steffensen, født Sejersløw, 1792 d. 13. Decbr. Kaptejnlieutenant Rosenvinges Frue Nikoline, født Ste­phansen, 1794 cl. 2. Sept. Madm. Margrethe Twede, født Sejersløw.

3. Madm. Søren Larsens Grav. 8. Jan. 1707 er af Søren Larsens Arvinger betalt for denne Grav 500 Rdlr. Heri nedsat: 1705 cl. 6. April Oluf Jørgensen Højby, Brygger paa Nørregade, 1706 d. 18. Juni Søren Larsens Enke Anne i Spring-gade, 1711 Aug. Oluf Jørgensen Højbys 4 Børn, 1711 d, 5. Sept. Peder Iversen, 1724 d. 13. Jan. Niels Terkelsen, Købmand, 1734 d. 18. Aug. Nicolaj Weslings Hustru, 1736 d. 9. Maj Søren Terkelsen, 1739 d. 18. Marts Gemen Blikfeldt, 1741 cl. 29. Novbr. Hans Terkelsens Barn, 1743 cl. 14. Novbr. Madm. Terkelsen, 1744 d. 3. Juli Kancelliraad Ursins Frue, 1746 d. 14. Maj Povl Christensen Bryggers Hustru. - 1777 cl. 22. April Konfe­rentsraad Torkil af Klevenfeldt. - 1798 d. 5. Marts Hr. Rein­holdt Ameln.

4. Raadmand Claus Byssings Grav. Købt 1678 for 200 Rdlr. Heri nedsat: 1679 d. 6. Sept. Claus Byssings Hustru, 1689 d. 9. April Claus Byssing. Fornyet 24. Maj 1712 af Kon­ferentsraad Slange; hans. Frue nedsat 30. April 1732. Fornyet 1752 af Admiral Hoppe. Derefter nedsat: 1770 cl. 10. Novbr.. Frøken Byssing.

5. Lars Eskildsens Grav. Købt 1679 for 150 Rdlr. Heri nedsat: 1682 d. 17. Febr. Lars Eskildsens Moder, 1691 d. ?Maj Lars Eskildsen, Tolder, 1697 d. 3. Marts Christen Lau­ritzen, 1701 cl. 23. Novbr. Lars Eskildsens Enke Cathrine; 1706 d. 22. Decbr. Charlotte Amalie Wigant nedsat i sin Fader Tol-derens Grav. Christopher Frederik Wriesberg fornyede Graven 26.' Juli 1705 og købte den d. 9. Okt. 1730 af Lars Eskildsens Arvinger. Senere nedsat: 1767 cl. 1. Juli Vinhandler Aage Kaasbølls 2de Børn, optagne fra Kirkegaarden, 1773 d. 1. Juli Grosserer Didrich Wetts Kæreste, 1795 d. 14. Sept. Jacob Rhode Kaasbølls Hustru.

6. Mathias Rasmussens Grav. Købt 1702 for 240 Rdlr. Heri nedsat: 1702 d. 7. Marts Krigs- og Landkommissær Mathias Rasmussen, 1707 d. 21. Decbr. Renteskriver Brams Barn, 1714 cl. 27. Sept. Mathias Rasmussens Enke Kathrine West, 1718 d. 22. Decbr. Kaptejn Recous Barn, 1719 d. 12. Juni Renteskriver Niels Christensens Barn, 1724 d. 27. April Kammerraad Brarns Frue, 1729 d. 23. Decbr. Justitsraad Bram, 1731 d. 7. Sept. Sekretær Bram. Graven fornyet 7. Aug. 1753 af Major West; hans Frue Christiane, 62 Aar, fra Tybjerggaard, nedsat 22. (eller 12.) Novbr. 1757. NB. Kammerraad Niels Chri­stensen, død 28. Sept. 1733, er ventelig her begravet, og da han staar anført at være nedsat i Niels Christophersens Grav (under Mandsstolene Nr. 6), saa er dette nok en Fejl.

7. Knud Storms Grav. 20. Febr. 1705 har Knud Storms Kæreste købt . dette Begravelse for 250 Rdlr. og ladet hendes sal. Mand Knud Storms Lig forflytte hertil fra Holmens Kirke. Endvidere nedsat: 1705 d. 6. Maj Niels Peter Storm (note: I Kirkebogen Peder Jensen Storm), 1710 d. 22. Juli Christen Sørensens Hustru Kirstine, 1715 cl. 18. Juli Knud Storms Enke, 1730 d. 1. Decbr. Raadmand Christen Sørensen.

8. Kunstforvalter Grotschillings Grav. 1707 d. 24. Marts Bendix Grotschilling, 1715 d. 20. Sept. Christian Grot-schilling; 1716 d. 21. Febr. Cathrine Eilers si. Grotschillings, 1717 d. 2. Novbr. Ahrent Suntums Barn, 1721 cl. 26. Marts Daniel Grotsehilling, 1726 cl. 15. Novbr. Madm. Grotschilling, 1737 cl. 30. Marts Kunstforvalter Grotschilling, 1749 cl. 13. Juni Bendix Grotschilling, 1757 cl. 19. Juli Justitsraad Fæts Frue,

9. Johan Danxts Grav. 1676 cl. 5. April Johan Danxts Hustru, 1678 d. 27. Febr. Johan Danxt, 1684 d. 30. Maj Jens Knages Barn, 1691 cl. 20. Aug. Christian Danxts Barn, 1695 cl. 18. Juni Jens Crones Hustru, 1706 d. 16. Febr. Johan Hessen­berg, 1726 d. 11. Okt. Johannes Berentsen, 1727 cl. 4. Marts Vilhelm Danxt, 1728 d. 25. Juni Johan Danxt, 1731 d. 11. Juli Diderik Danxt, 1753 d. 9. Novbr. Johan Danxt, 1765 d. 10. April Simon Krieks.

10, Jens Gregersens Grav. 1664 cl. 8. Novbr. Jens Gregersen, 1713 cl. 27. Okt. Peder Helt, Studiosus, 1717 cl. 14. Jan. Maren Pedersdatter Helt. NB. En stor Del findes be­gravne paa dette Sted, som jeg vil anføre paa et aparte Papir, i Fald derved skulde være Fejl. [Et saadant Papir findes ikke].

11. Hans Kochs Grav. Købt 11. Decbr. 1679 af Anders Madsen, Slotsforvalter i Kongens Have, for 100 Rdlr. Heri nedsat: 1681 d. 19. Sept. Anders Madsen, 1685 Nikolaj Franck, 1703 cl. 25. Juni Slotsforvalter Hans Koch (note: 1 Kirkebogen Hans Eilers), 1707 d. 24. Jan. Kommandant Francks Barn, 1720 cl. 4. Juni Kommandant Eilers Barn, 1737 d. 13. Juli Justitsraad Franck, 1757 cl. 7. Maj Justitsraadinde Franck. - 1779 cl. 28. Decbr. Dr. Bangs Søn, 1781 d. 15. Aug. Fru Ingeborg Bang, født Madsen, 1781 d. 20. Novbr. Grosserer og Brygger Kaptejn Madsen, 1788 d. 15. April bemte Lars Madsens Enke, Mette Munch.

12. Bertel Jensens Grav. 1680 d. 29. Okt. Henrik Tommesen Heins Barn, 1686 d. 11. Juni Assessor Bertel Jensen. - 1764 d, 5. Febr. Niels Svendsen Slagters Søn, 1770 cl. 26. Okt. Gabriel. Borchorst's Datter.

 

Nordre Gang.

1. Byfoged Deiehmans Grav. 1684 d. 22. Decbr. By-foged Peder Willumsen Deichman, 1690 d. 7. Okt. Margrethe Dysseldorph, Assessor Mules, nedsat hos hendes forrige Mand Peder Deichman, 1693 cl. 29. Decbr. Jfr. Else Cathrine Deieh­m an. Graven fornyet 2,3. Maj 1730 af Landsdommer Deichmans Enke.

2. Kancelliraad Scavenii Grav. 1683 cl. 8. Marts Morten Lauritzen Scavenius, 1692 d. 6. Febr. sal. Veronica Fleischers Lig indført fra Landet og nedsat hos hendes forrige Mand Morten Lauritzen, 1737 d. 29. Aug. Kancelliraad Sca­venius, d. 12. Novbr. hans Enkefrue. Graven blev købt 1781 af Garver Hoffmans Enke for 100 Rdlr. Nedsat: 1780 d. 21. Jan. Hans Pedersen Hoffrnan, Garver, 1803 d. 1.. Juli Hoffmans . Enke Arme Cathrine,

3. Raadmand Becks Grav. 1715 d. 25. Sept. Raad­mand Becks Hustru, 1728 cl. 30. Jan. Hans Henrich Becks Drengebarn, 1734 d. 13. Decbr. Raadmand Beck, 1762 d. 22. Novbr. Kasserer Ribers' Hustru, en Beck.

4. Frants Jonsens Grav. 1677 cl. 30. Okt. Raadmand Frants Jonsens Hustru, 1678 d. 3. Juli Hans Trøners Hustru, 1679 d. 11. Sept. Krigsraad Meyers Barn, 1680 d. 10. Decbr. Raadmand Frants Jonsen, 1689 cl. 23. April Strange Trøners Hustru, omkommen ved Amal.ieborgs Brand d. 19. April, 1693 d. 26. Maj Raadmand Hans Trøner, 1693 d. 13. Juli Elisabeth Kristine Most, 1702 d. 29. Decbr. Frants Jonsens Enke Gertrud. Siden er denne Grav forfalden til Kirken og derefter i samme nedsat: 1768 d. 10. Marts Jfr. Martha Nostrup, 1768 d. 2. Maj Børge Knap, Brygger, 1769 Mathias Møller Hørkræmmers 2de Døtre, 1770 d. 4. Aug. Klokker Høysgaards Hustru, 1773 cl. 27. April Klokker Jens Høysgaard.

5. Johan Jørgens Grav. Købt 1677 for 200 Rdlr. Heri nedsat: 1687 d. 5. Decbr. Jfr. Sophia, Johan Jørgens Datter, 1700 d. 20. Decbr. Møntmester Christian Weineke, 1707 d. 29. April Johan Jørgen og hans Hustru, flyttet fra Tysk Kirke, 1711 d. 5. Aug. Assessor Pippers Hustru Sandrina, 1711 d. 7. Aug. hans Datter Katrine, 1731 d. 20. Decbr. Alexandrine Oldenborg, 1733 d. 18. Maj Hr. Peder Pippers Barn, 1746 d. 27. Aug. Mønt-mester Christian Weineke fra Borgergade, nedsat i sin arvelig murede Grav.

6. Hr. Povl Holms Grav (note: Hos Søren Mathisen og i Kirkebogen d. 23. Marts ). 1726 d. 9. Juli Mag. Folkmar Danchel, forflyttet fra Helliggeist Kirke, 1738 -d. 18. Novbr. Mag. Folkmars Enke, 1761 d. 22. Jan. Sekretær Casper­sens Frue, 1763 d. 20. Okt, Sekretær Caspersen. Til dette Be­gravelse har Kaptejn Povl Caspersen Kruse ved Søetaten an­mældt sig som nærmeste Ejer.

7. Hans Olufs en Murmesters Grav. 1672 Oluf Hansen; Murmester, 1706 cl. 6. Decbr. Hans Olufsen, Murmester, 1717 cl. 1. Okt. Nikolaj Olufsens Hustru, 1718 d. 16. April Nikolaj Olufsen i Adelgade.

8. Frants Bibolts Grav. Købt 1680 for 200 Rdlr. Heri nedsat: 1680 cl. 25. Febr. Frants Ribolts Hustru, 1682 cl. 28. Juni Frants Ribolt, 1703 d. 3. Marts') Mads Christensen, 1724 d. 12. Juni Madm Mads Christensen, 1737 d. 5. Febr. Hans Henrik Møllere   ( note: Hos Søren Mathisen og i Kirkebogen Henrik Møller Mathisen. ), 1739 d. 13. Juli Mads Bering, 1743 d. 6. April Justitsraad Ulrik Frederik Edingers Søn fra Vigantsgade, 1743 d. 20. Maj Kommerceraad Vitus Bering, 1746 d. 16. April hans Enkefrue, 1757 d. 18. Juli Anders Mathisen Gierløw.

9. Jens Andersens Grav. Købt 1701 for 250 RdIr. Heri nedsat: 1704 d. 1. Aug. Jens Andersen, Brygger, 1709 d. 15. Marts Jens Christensens Hustru Karen paa Købmagergade, 1710 d. 14. April Jens Christensen, Brygger, 1712 d. 23. Juni Anders Jensens Barn, 1717 cl. 12. Jan. Jens Andersens Enke paa Rosengaarden, 1754 d. 18. Jan. Ole Sørensen Bryggers Enke Mette Kirstine Jensdatter, 70 Aar, fra Graabrødretorv, 1761 cl. 1. Juli Isenkræmmer Herman Wienberg fra Graabrødretorv. For-nyet 1. Juli 1786 af Brygger Peder Nielsen Lund, hans Hustru nedsat 30. Marts 1804.

10. Kaptejn Christian von Als's Grav. Købt 1701 for 90 Rdlr. Heri nedsat: 1701 Kaptejn von Als ag Frue, 1706 d. 23. Juli Kaptejn Frorup, 1724 cl. 13.. Okt. Kaptejn Risbrichs Barn, 1730 d. 16. Jan. Schoutbynacht Knobs Frue, 1732 cl. 22. Okt. Schoutbynacht Knob.

11. Hans Nielsens Grav. 1692 cl. 13. Juni Hans Nielsen i Frederiksborggade, 1703 cl. 15. Juni Niels Knubs Barn nedsat i hans Formand Hans Nielsens Grav, 1710 d. 27. Jan. Gudmand Hansen, 1711 d. 8. Aug. Karen Niels Knubs, 1718 cl. 26. Sept. Anders Hansen Garvers Barn, 1736 d. 16. Marts Anders Hansen Kongsbergs Hustru, 1757 cl. 12. Febr. Jacob Iversen, Tømmer-mester, 60 Aar, fra Vestergade, 1777 cl. 16. April Jacob Iversen Tømmermester, 1777 d. 22. Sept. Justitsraad Outzens Datter, 1779 d. 30. Decbr. Etatsraad Outzens Søn, 1781 cl. 31. Maj Brandkaptejn Iversens Enke, 1783 d. 4. April Prokurator Niels Windelew, 1795 d. 11. Febr. bemte Windelews Enke.

12. Dr. Mathias Jacobæi Grav. 1688 cl. 9. Febr. Dr. Mathias Jacobæus, 1698 d. 16. Juni Dr. Jens Jacobæus, Broder til forrige, 1699 d. 25. Sept. Dr. Mathias Jacobæi Enke fra Ros-kilde, 1703 cl. 23. Febr. Jacob Jacobæus.

13. Hans Knudsen Wiborgs Grav. 1687 cl. 9. Marts Generalfiskal Jens Clausen, 1691 d. 21. Decbr. Assessor Hans Knudsens Kæreste, 1697 d. 20. Juni Assessor Hans Knudsen Wiborg fra Fyn, 1704 cl. 1. Juli Kancelliraad Nikolaj Hansen Wind fra Fyn, nedsat i hans Fader Hans Knudsen Wiborgs Grav, 1735 d. 20. Jan. Kaptejn Winds Frue, 1736 cl. 26. Marts Major Grambows Barn, 1739 d. 4. Marts Oberst Gramboers Barn.

Dette Begravelse tilhører nu Fru Oberstinde Grambow, født Nicolai Wind, Priorinde i det Harboeske Kloster i Stormgade, og vil hun se til at faa Skødet herover fra Brobygaard i Fyn. Oberstinde Grambow nedsat 12. Decbr. 1783.

14. Søren Mathisen Klokkers Grav. Søren Mathisen købte denne Grav cl. 17. Febr. 1711 for 250 Rdlr., men solgte den igen 12. Okt. 1740 til Paul Frederik Pauli. Heri nedsat: 1711 d. 4. Sept. Otte Mikkelsens Barn, 1715 d. 27. Juli Johan Cornelius Krygers Barn, 1719 d. 22. Novbr. Søren Mathisens Hustru Maren, 1738 d. 4. Aug. Jørgen Mathisen, 1740 d. 8. Decbr. Søren Mathisen Klokker. - 1740 d. 19. Okt. Paul Frederik Paulis Hustru, 1751 d. 29. Marts Paul Frederik Pauli, 1763 d. 13. Juli Postkasserer Joh. Frederik Pauli, 1766 d. 25. Aug. Justitsraad Langebeks Frue, 1778 d, 3. Febr. Justitsraad Langes Barn, 1785 d. 15. Jan. Grosserer Rasmus Kirketerps Søn, 1790 d. 15. Juni Raadmand Diderik Bechman, 1802 d. 3. Juli Raad­mand Bechmans Frue Ellen Pauli.

15. Lars Dixen Bryggers Grav. Købt 1720 for 120 Rdlr. Heri nedsat: 1734 d. 19. Juli Lars Dixen Brygger, 1751 d. 11. Maj Jens Rasmussen Biering, 1757 d. 29. Marts Dixens Enke.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>