Kirketjenester, klokkeringning mm 1924

Københavns Stadsarkiv. Magistratens 1. afdeling, sekretariatets arkiv 1858-1938.

Transskriberet af Morten Jacobsen, 2006

Ang. brug af ekstrahjælp i kirketjenesten. Graveren skriver til Pastor Anders Christensen. Omhandler  bl.a. om klokkeringning i 1924 - se forøvrigt artikel om klokkeringning 2005

----------------------------------

    S.Klinkby,

St.Regnegade 26,4.

  Kjøbenhavn, K.

   17 maj 1924

 

Herr Pastor Christensen!

Da det er kommet mig for Øre, at Herr Vilhelmsen, der er antaget som Extravagt i Trinitatis Kirke, under Gudstjenester paa de ordinære Helligdage med 2 Gudstjenester og saalænge disse varer ikke maa benyttes til Ringning, og at hans Gerning kun maa opfattes som Dørvagt i al Almindelighed, skal jeg desangaaende tillade mig at fremkomme med en Redegørelse for ved hvilke lejligheder, 1) der gøres Brug af Dørvagter, 2) naar og hvor fremmed Hjælp paakræves, og 3)Betaling til samme ydes.

I.

I Aaret 1923 havde jeg 23 Gange grundet paa Kordegnens Fraværelse (Ferie, Sygdom m.m.) forrettet Kortjeneste ved ordinære Gudstjenester med Altergang, ved hvilke Lejligheder Ekstravagter, saafremt Kirken havde en saadan assisteret i mit sted, da jeg i Reglen har maattet overtage Kortjenesten med meget kort Varsel, endog med faa Minutters Varsel, ellers har Kirkekonen, nogle enkelte Gange min Hustru været benyttet.

Derfor forventer jeg at høre nærmere, om Kirkebestyrelsen kan finde en Form for Løsninger af  Spørgsmaalet om Tjenestens Udførelse i Tilfældet, naar en af Kirkebetjeningen er syg eller fraværende af andre Grunde, ud over det hidtil anvendte, hvor vi selv udfører den savnede Tjenestemands Gerning, og hvor andre Veje ikke er os anviste.

II.

Til Assistance, ud over de i I nævnte Tilfælde, har jeg udelukkende benyttet fremmed Hjælp, som jeg selv har antaget, til Kimninger og langvarige Ringninger nemlig:

a) Kimning: (Nytaarsaften) Nytaarsdag, Paaskedag, Pinsedag, Juleaften og juledag.

b) Ringning: Store Bededag ringes der med begge Klokker 1 time (Betal: Kr. 5, -)

c) ved Begravelser fra Kirken, hvor begge Klokker benyttes og Varigheden bestemmes af Familien, hvilket vil sige, at Varigheden i Reglen strækker sig ud over den Tid, en ikke særlig uddannet Mand til Klokkeringning kan magte. I øvrigt henvises til Regulativet.

d) Kimning: Nytaarsnat Kl. 12, naar den fungerende Præst ønsker det.

(Imodsætning til tidligere Aar, hvor Salmenummeret til Tjenesten Nytaarsnat er blevet sagt fra Prædikestolen, blev de i Aar opsat, og da der ved den Lejlighed kun synges 2 Salmer, skulde alle Tavler ryddes for overflødige Tal, hvilket betyder dobbelt tid til Opsætning ved næste Tjeneste, altsaa efter at Bøsserne er tømte og optalte efter Kl. 1 Nat).

III.

Under Punkt II. Assistance med Kimnininger og Ringninger til overnævnte Tjenester (Jul og Nytaar), i alt 4. er bevilget Kr. 10, - hvilket jeg mener er for lidt i Betragtning af at enhver taget fra Gaden ikke kan paatage sig saadanne Kimninger og Ringninger, der strækker sig over den almindelige 5 Minutters Ringning med 1 Klokke, og sammen med Graveren ligeledes ikke kan have den paakrævede fysiske Kraft og Udholdenhed.

Til Slut haaber jeg at Herr Pastoren vilde optage de nævnte Spørgsmaal til venlig Behandling.

                                            Ærbødigst

                                                                 Søren Klinkby

 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>