Københavns Stadsarkivet,

Fattigvæsenets arkiv nr.1686, Trinitatis Arbejdshus, Inspektører

Transskriberet af Peter Wessel Hansen

Punkter for Regnskabs Forstanderen ved Kaageriet i Trinitatis Arbeyds Anstalt Hr Forstander Bolt.

 

1ste Post

Naar Fødevarene afgives til Kaagestedernes Provianterings Kammer, maae saadan Aflevering skee til Kaagersken i Regnskabsførerens Overværelse; de paaseer da, og antegner sig, i den dertil authoriserede Protocol, hver Gang, hvilke og hvormange Vare, der af Kaagersken modtages, og æsker af hende utvetydig Forklaring, om de afleverede Fødevare ere friske og ubedærvede.

Saafremt Kaagersken skulle yttre den Formeening: at Varene enten vare bedærvede, eller saa nær ved at blive det, at de ikke kunne holde sig friske, indtil de kunne forbruges, saa har Regnskabsføreren, derom strax at afgive Forklaring, til Providerings Kommissionen, som derefter vil søge at treffe de fornødne Foranstaltninger.

For de Vare, som saaledes afleveres til Kaagersken, quitterer hun, og Regnskabsføreren attesterer hendes Qvitering.

 

2den Post

De bestiller betimelig, og modtager derefter mod Qvitering, de Brød, som han ugentlig behøver, og som er anmeldt til Udlevering til de Fattige og Skolerne.

Ved Modtagelsen skal Brødene være kolde, da veyer de dem, og for den heele Vægt, saavelsom for Brødenes Antal, meddeeles Qvitering. Hvert Brød skal veye, naar det er koldt 5½ Pd. Brødene 1 Dag gamle, skal hvert Veye 5 5/16 Pd.

 

3de Post

Regnskabsføreren besørger betimelig, for Providerings Kommissionen anmeldt, naar der ikkun haves liden Beholdning af en eller anden Artikel, og naar den gandske vil være opbrugt, paa det at Commissionen kan berede sig paa, at sørge for nye Anskaffelser.

 

4de Post

De underretter daglig Kaagersken om, hvor stort et Qvantum af hvert Provisions Sort, hun for Dagen skal udtage til Maden i Forhold til de for den Dag anmeldte Mad Portioner.

 

5te Post

I Regnskabsforstanderens Overværelse udleveres fra Providerings Kammeret, de Vare som den Dag skal bruges til Maden. De paaseer da, at Varene ved Udleveringen ere ubedærvede: at disse af Kaagersken vel renses for al Ureenlighed, før de kommes i Madgryden: at ogsaa den er vel reengiort: og at Vandet, som bruges til Maden, er friskt og reent; derefter endvidere: at de udtagne Victualier alle kommes i Gryden.

 

6te Post

Befinder de at Victualierne ved Udleveringen ere saaledes bedærvede, at de ere ubrugbare til Føde, saa underretter de strax Providerings Kommissionen derom som nærmere vil søge Skylden og Sagen undersøgt, og imidlertiid besørger de for den Dag udleveert til Kaagning, andre Victualier til den Slags Mad, som skulle have været givet den næste Dag.

 

7de Post

De afskriver daglig i Overeensstemmelse med Mad og Brød Udleverings Protocollerne, enhver Fattig, som Mad skal tildeeles, og giver den Fattige derefter et (…) Udleverings Tegn, for hver Portion Mad, som skal udleveres; dog maae ingen gives saadanne Tegn, som ikke kan fremvise sit Kaart, uagtet den Fattige maatte findes i den anmeldte Protocol antegnet til Mad, med mindre den Fattiges Forstander, ved Attest forsikrer Regnskabsforstanderen om, at den Fattige har tabt sit Kaart; og da kan Madens Udlevering dog ikkun een Gang finde Sted efter saadan Attest.

 

8de Post


 

Brødet, som uddeles til de Fattige, af den dertil ansatte daghavende Forsørgelses Forstander, paa den til Uddeelingen, i hver Uge bestemte Dag og Tid, afskriver Regnskabsforstanderen, ligesom Maden.

 

9de Post

De sørger omhyggelig for, at de Fattige ikke komme til at vente forlænge efter deres Mad og Brød.

I Henseende til Brødene maa de for at spare de Fattige Tid, inddeele dem saaledes, at der til hvert Qvarteer er tilsagt saamange som, og ey fleere end, der i samme kan expederes.

 

10de Post

De afslutter maanedlig deres Proviantbog og afgiver, strax efter hver Maaneds Slutning, den sædvanlige summariske Extract over Indtægt, Udgivt og Beholdning. De antegner i den dertil indrettede Protocol de af Forraads Kammeret udtagne, og til Kaagersken, til Kaagning udleverte Vare.

De lader den daghavende Forsørgelses Forstander, i den dertil indrettede Protocol, antegne, om, og hvorledes den tillavede Mad, ved Udleveringen til de Fattige, var kogt.

Extract af disse de daghavende Forstanderes Forklaringer, afgiver de maanedlig til Fattigvæsenets Hoved Kontoir.

 

11te Post

Det er Kaagersken at anmelde for Regnskabsforstanderen, naar hun har Maden færdig, Uagtet denne Anmedelse maatte komme før Kl. 11, som er den til Madens Uddeeling bestemte Tid, saa bier de dog med at begynde Uddeelingen, til 5 Minutter over 11, saafremt den daghavende Forstander ikke maatte være kommen, naar Anmeldelsen skeer, thi i andet Fald begynder han Uddeelingen strax; Men udebliver Forstanderen længere end 5 Minuter over 11, saa begynder og fortfarer de med Uddeelingen. I dette sidste Tilfælde, har de i samme Øyeblik de begynder, at afsende til den Directeur af Provianterings Commissionen som boer Kaagestedet nærmest en skrivtlig Anmeldelse om, at de har seet sig nødsaget til at lade Maden uddeele uagtet den daghavende Forstander ikke var ankommen. Det vil da komme an paa denne Directeur, om han finder det nødvendigt at see hen til Kaagestedet.

Skulle Kommissionen enten ved at besøge Kaagestederne under Uddeelingen, eller paa anden Maade komme efter, at Regnskabsforstanderen efterlod ved indtræffende Tilfælde. at give saadan Anmeldelse, maae de vente derfor alvorligen at vorde anseet.

 

12te Post

Alle Fattige, som melde sig med nye Kaart gives samme Dag som de melde sig Mad, naar de komme saa betimelig om Morgenen at Mad kan laves til dem, hvis ikke faae de Mad den følgende Dag og fremdeles efter Kaartenes Indhold; Men den Fattige som melde sig med et gammel Kaart, og som efter det, før har hentet Mad og Brød fra et af de andre Kaagerier, maae ikke antegnes til Mad og Brød eller tildeeles Samme, fra Trinitatis Arbeyds Anstalts Kaagerie forinden det med Attest fra Regnskabsforstanderen i det Kaagerie hvorfra forhen er hentet Mad eller Brød efter Kaartet, bevidnes at denne Forandring for ham er anmeldt.

 

13te Post

De maae altiid have en nye Uddeelings Protocol færdig, før den Gamle er fuldskreven.

 

14de Post

De Victualier som af Commissionen til Kaageriet i Trinitatis Arbeyds Anstalt foranstaltes udleveret, til den lade afsende saaledes, at de kan være der imellem 4 og 6 Eftermiddag.

 

15de Post

De Anmeldelser m.v. som til os blive at indsende, afgives til Fattigvæsenets Bogholder der refererer os samme.

 

Kiøbenhavns Fattigvæsens Providerings Commission, den 30te May 1808.

Jessen              Weybel                  Lund