Københavns Stadsarkivet,

Trinitatis Arbejdshus arkiv nr. 6, Kopibog 1825-1831, s. 43-47

Transskriberet af Peter Wessel Hansen

Til Den, den 18de Sept [1825] antagne Portner ved Trinitatis Arbeidshuus (…) Peder Larsen.

Om hvad Portneren ved Trinitatis Arbeidshuus har at iagttage og besørge som Portner.

 

 1.

Om Morgenen lukker han Porten saa tidligen op, at de af Lemmerne der enten henter deres Thevand eller Fløde til Kaffe m:v: kan være færdige dermed til det ringer til Skolen.

      Denne Portens Oplukning maae om Sommeren ske, senest Kl: 5½, da Lemmerne skal være paa Arbeide Kl: 6. Portens Oplukkelse om Vinteren maae ske saasnart det begynder at dages.

 2.

Naar der er ringet til Skole, om Sommeren Kl: 7 og om Vinteren Kl: 8, tillades det slet ikke nogen af Lemmerne at gaae for at hente noget, da dette bør være skeet i den ovenfor nævnte Tid.

 3.

Porten kan vel staae aaben fra Kl: 12 til 2 præcise, som ere de Timer der ere Lemmerne tilladte at gaae ud i, dog maae han have Tilsyn med hvo der passerer ind og ud, samt at ikke nogen af Lemmerne, saavel disse Timer, som ellers naar de have Tilladelse til at gaae ud, tillades at bære noget ud, førend de have melt sig hos Inspecteuren. 

      Fra Kl: 2 til 4½ lukkes Enhver ud og ind. Kl: 4½ indfinder Aftenskolens Børn sig til Underviisningen, og Kl: 5¼ i det seneste skulle de alle være samlede. Fra Kl: omtrent 5½ maae Porten være lukket den øvrige Tid af Aftenen.

 4.

Om Søn- og Helligdagen kan Porten vel være aaben saaledes at Portneren just ikke behøver at lukke op for hver der gaar eller kommer; men Portneren er dog forbunden til, saavidt mueligt, at paaagte hvo og hvem der passerer ud og ind. Fra Kl: 4½ til 7½ om Søndagen skal Porten være lukket formedelst Søndagsskolerne, og derfor nyder Portneren af disse Skolers Selskabs Casse en Helaarlig Godtgjørelse. Lemmerne have om Sommeren til Kl: lidt over 9, og om Vinteren til Kl: 8 Tilladelse til at være ude.

 5.

Han skal holde Gaarden, Porten og Gaden reen; til den Ende feier han hele Gaarden 2de Gange ugentlig, nemlig Onsdag og Løverdag, men naar det behøves oftere maae det ogsaa ske, Gaden feier han kun  hver Tirsdag og Fredag Formiddag. Endvidere sørger han for, at Urinrenden i Locummet samt Rendestenen renses og udskylles hver Morgen, saalænge Aarstiden ikke forhindrer denne Rensning. Børen med det opsamlede Feieskarn skal hver Dag udføres til Gadevognen, og maae Portneren passe paa, naar denne Vogn indfinder sig i Gaden. Naar stærk Snee og Frost om Vinteren skulle indfalde, da maae Portneren være saa tidligen oppe om Morgenen, at der kan være Gang til Kjøkkenet og andre Steder hvor Lemmerne og Børnene have Adgang til, samt at Rendestenene holdes aabne saavel paa Gaden som i Gaarden.

 6.

Portneren sørger for, naar den Aarstid indtræder at Gaardlygten saavelsom Lygterne paa Gangene skal være andtændte, at disse Lygter holdes rene, ere forsynede med fornøden Væge og Olie, og at de antændes og slukkes til de Tider Inspecteuren beordrer. Kl: 9 om Vintren ringer Portneren af, da Lemmernes Arbeidstid ophører, og efter et fuld Qvarteers Forløb slukkes samtlige Lygter.

 7.

Portneren skal have Tilsyn med Natrenovations Vognene naar disse her skal bruges, i det han nøie paaseer, at naar Vognene komme; at de da ere tomme, og at hver Vogn indtage forsvarlig Los.

 8.

Portneren forretter alle de Ærinder der angaar Stiftelsens eller Skolens Anliggende, da han er det eneste Bud, som Directionen tilstaar Inspecteuren at gjøre Brug af; desaarsag kan det ingenlunde være ham tilladt at være borte fra Porten, i hvor kort Tid det end monne være, uden at Portneren i forveien derom har underrettet Inspecteuren, da denne umuelig altid kan  forud være vidende om, at Portnerens Tjeneste i denne Henseende er fornødent, og naar det Tilfælde indtræffer at Portneren maae være fraværende, da er Konen pligtig til at passe paa Porten.

 9.

Portneren assisterer hver Torsdag og Fredag Formiddag ved Brøds Modtagelse og Udlevering; i den Tid dette skeer, maae Konen passe paa, at ingen af Lemmerne liste sig ud. Naar nogen af Lemmerne faaer Tilladelse til at gaae ud, uden for de sædvanlige Udgangstimer, lader Portneren eller hans Kone dem ikke passere uden at aflevere Tegn, som lyde paa det Klokkeslæt de have Tilladelse til at være ude, og som de ved Hjemkomsten levere Inspecteuren tilbage.

 10.

Portneren underrettes herved om, at det Kjøkken der hører til hans Boelig, og som tillige er Kjøkken for Lemmerne, hvor det er disse tilladt at kaage deres Kaffe m:v: samt at vaske, uden at det er Portneren eller hans Kone paa nogen somhelst Maade tilladt, heri at dem til Hinder; af hvilken Aarsag, Inspecteuren vil bestræbe sig for, at faae, saavidt mueligt en nogenlunde bestemt Tid for Lemmerne, til Lettelse for begge Parter.

 11.

Naar der til Stiftelsen leveres Brænde, Lys, Tørv, Sand eller hvad andre Fornødenheder Stiftelsen er behøvende, er Portneren pligtig til, at gaae til Haande derved, naar Inspecteuren forlanger det.

 12.

Portneren og hans Kone, maae begge i deres Adfærd mod Lemmerne, Børnene, saavel som mod Enhver Fremmed der har noget med Stiftelsen afgjøre, vise sig Høvlige og Artige; fornærmes de af nogen i hvo det end er, uden dertil given Anledning, henvende de sig til Inspecteuren, der altid er deres nærmeste Foresatte, som da vil forskaffe dem Ret. Det bliver slutteligen en Selvfølge, at Portneren og hans Kone strax udfører hvad Inspecteuren beordrer dem til, omendskjøndt det just ikke udtrykkeligen er nævnet i nærværende Underretning.

                                                                                                                                  J.F.Reich

Inspecteur