Ønske om andet gadenavn til "SLIPPEN"

Københavns Stadsarkiv

Københavns Magistrats 2. Sekretariat, sag nr. 3509, 1844:

Transskriberet af Jon Eilenberg

 

Underskrevne Huuseiere og Beboere i Slippen ansøge herved den høie og velvise Magistrat om at nævnte Gade, Slippen, maatte erholde et andet og mindre anstødeligt Navn, f.Ex. Landemærket, end dets nuværende, da dette deels har skadelig Indflydelse paa at faae vore Leiligheder bortleiede, deels er os og vor Familie ved flere Leiligheder generede.

 Da den høie Magistrat har opfyldt andre Gaders Beboeres Ønske ved lignende Begiering, forvente vi en gunstlig Bønhørelse.  

Kiøbenhavn den 16. October 1844

 H. Iversen

Bestyrer af Institut for Piger

 

C. H. Adler Koch

Urtekræmmer

 

F. L. Moritz

Rugbrødsbager No 155

 

C. Larsen

Tøimagermester

 

 H. W. Guldager

Eier af Huuset N 128

 i Slippen

 

R. O. Kielstrop

Eier af Huuset No 158

i Slippen

 

Christensen, Snedker

Slippen No 158

  

F. M. Reusch

Skomagermester

Slippen No 158 Stuen

 

C. Frimudt 129

 

Petersen, Øltapper

Slippen 155

 

 

 Efter Anmodning underskriver vi ogsaa denne underdanige Ansøgning, men tilføie at det er vor Overbevisning at det ikke er Navnet: Slippen, der hindrer Huusleilighedernes Bortleielse, men meget mere nogle Huusværters og Leieres foragtelige Gescæft i det de bortleie Værelser til offentlige Fruentimmer, dobbelt forargeligt da der i denne lille Gade er Skoler, der søges af flere hundrede Børn, saavel Piger som Drenge.

 Bunkeflod     M. Rohde

Lærere ved Trinitatis Kirke-skolen

Boende i Slippen 159

 Jeg tiltræder ganske dherrer Bunkeflod og Rohdes Anskuelser og antager at Bortfiernelsen af den mængde løsagtige Fruentimmer der har taget Bopæl i denne lille Gade, i forening med Navnets Forandring vilde være det virksomste Middel til at ophielpe den nuværende slette Anseelse.

 

Schaldemose

Urtekræmmer

  

K. G. Groth 

Cancelliraad og Eier af Huuset No. 159 i Slippen

 

L. F. Phillisen

Piskemager

Slippen 76 i Stuen

 

  Klik til hovedsiden   ――――――>