Trinitatis Menighedsbørnehave 1919 og 1920

Menighedernes daginstitutioners årsskrift 1919, side 33-34

Menighedernes daginstitutioners årsskrift 1920, side 11- 12

34te Aarsberetning om Menighedsarbejdet i Trinitatis Sogn 1919-20.

Indtastet af Kirsten Sandholt 2006

 

Årsskrift 1919

Menighedsbørnehaven i Pilestræde.

Denne Børnehave aabnedes d. 10 marts 1919 med en lille flok paa 14 Børn. Nu er tallet fordoblet. Den har et lidt andet Præg end de andre Menighedsbørnehaver, idet Børnene i denne Børnehave for en Del er rekrutteret fra jødiske Hjem. Naar der først for nylig er indskrevet hen ved 30 Børn, er det, fordi det destoværre ogsaa blandt de smaa Børnehavebørn er almindeligt, at jødiske og kristne Børn daarligt forliges. Men Lederen, Frk. A.E. Pedersen, er glad for den Opgave at samle og søge at forlige jødiske og kristne Børn, og da Kvarteret omkring Pilestræde 63 for en stor Del er beboet af Jøder, er det jo kun naturligt, at Børnehaven med Glæde ogsaa tager Børn fra disses Hjem.

I Tilslutning til Børnehaven har der siden efteråret hver tirsdag aften været en Syskole for Smaapiger fra 7-12 Aar ledet af Frk. A.E. Petersen og Kommunelærerinde, Frk. Tøttrup.

Den 27. Oktober 1919 blev denne Børnehave overtaget af Trinitatis Menighed, saaledes at denne fra 1. Januar overtager ogsaa det økonomiske Ansvar for Børnehaven. Børnehavens Bestyrelse bestaar af  Frk. Edel Lisberg, Formand, Fru pastorinde Geismar og Menighedssygeplejerske Søster Jensine Robl.

____________________________________________

 

 Årsskrift 1920

Børnehaven i Pilestræde 63

(Trinitatis Menighed. Leder Frk. Anna E. Pedersen.)

 Børnehaven har i Aarets Løb været hæmmet af en Del Sygdom, men har nu 36 Børn indmeldt og en længere Venteliste.

Af særlige Begivenheder maa nævnes en velbesøgt Julefest, hvor Børnehave- og Aftenholdsbørn med Forældre og Søskende samledes om Juletræet, der var skænket af en Pilestrædedreng. Børnehavebørnene fik hver et enkelt Klædningsstykke i Gave.

Børnene – halvt jødiske, halvt ikke jødiske – har i øvrigt været ude paa en Del Ture, paa Fiskeriudstilling, hvorfra de næsten ikke var til at faa hjem, i Charlottenlund, paa Statens Musæum for Kunst, hvor de særlig glædede sig over Skulpturen, og en Dag var hele Flokken i Marmorkirken, hvor de ganske stille sang: ”Jesus, du har glædet mig.”

5 Børnehavebørn var paa Sommerkoloni i Nørre-Lyngvig til Gavn og Glæde for sig selv og Forældrene; men det var et vanskeligt Hverv at bestemme, hvem der maatte komme paa landet, alle vilde med, og da de hørte, at kun de tyndeste og de blegeste kunde komme i Betragtning, rejste en fermaars Dreng sig og udbrød ivrigt: ”Er jeg ikke dejlig tynd?” Desværre hørte han ikke til de tyndeste og maatte opgive Haabet for den Gang.

Syskolen for Piger i Skolealderen samles én gang ugentlig; der er fuldt Hus, og Smaapigerne faar Materialet gratis, men betaler 5 øre pr. Aften. Arbejdet ledes af Kommunelærerinde Frk. Tøttrup og Børnehavelederen.

                                                                                                            Anna E. Pedersen.

__________________________________________

 

Uddrag af: 

34te Aarsberetning om Menighedsarbejdet i Trinitatis Sogn 1919-20.

Afsnit vedrørende børnehaven, Pilestræde 63: 

Da vi i fjor udsendte en udførligere Beretning om Menighedsarbejdet i Trinitatis Sogn, og da Trykningsudgifterne stadig stiger, indskrænker vi os i Aar til den nødvendige Offentliggørelse af Regnskaberne for de forskellige Virksomheder, med Tak til alle, der har støttet os, med Penge eller paa anden Maade. Kun skal vi omtale Udviklingen af ”den indre Bys kristelig-sociale Arbejde”, hvortil Børnehaven i Pilestræde 63, som for et Aar siden lige var i sin Begyndelse, er blevet knyttet. 

Det kristelig-sociale Arbejde begyndte 1. September f. A. Vi har gennem dette vundet Indgang i adskillige Hjem og mødt Tillid. Arbejdet tager Sigte paa de mange Arbejderhjem; Børnehaven i Pilestræde 63 samler under Ledelse af Frøken Anna E. Pedersen ca. Børn fra 9-2 daglig. Fritidshjemmet i Aabenraa 34 fortsætter under Ledelse af Frøken Julie Langballe med Børn dagl. Fra 2-5, saaledes at e smaa er værnede dagl fra 9-5 mod Gadelivet, som saa mange af dem e henvist til, naar Forældrene er paa Arbejde (Forældrene betaler efter Evne for Børnene)….

Beretningen fortsætter med beskrivelse af mødremøder, husbesøg og arbejdet for gamle.

 _______________________________________

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>