Omlægning af sognegrænser, 1929

Trinitatis Kirkes arkiv

Indtastet af Kirsten Sandholt 2006

Mødereferat fra møde med menighedsrådene med forslag til nye sognegrænser.

Sjællands Biskop

København, d. 4. December 1929.

Ved et Møde i Bispegaarden den 3´d.M. af repræsentanter for alle Menighedsraadene fra Sognene indenfor Søerne var man enige om, at Øjeblikket til en større Omlægning af Sognegrænserne ikke er gunstigt, da man slet ikke ved, hvilken Indflydelse Bortfaldet af Indskrænkningen i den frie Udlejning vil øve. Den Mulighed er ikke udelukket, at Befolkningstallet i den indre By vil gaa noget op. Ligeledes var man enige om, at det vil være heldigt, om Sognene ikke overskrider 10.000 Mennesker, selv om man, hvor Forholdene kræve det, kan blive nødt til at gaa højere op. Som Følge heraf var man fra alle Sider enige om, at en Sogneregulering burde holdes indenfor den gamle Bydel, altsaa begrænset af Søerne. 

Man vedtog at henstille til Menighedsraadene følgende Omlægning:

Fra Domkirkens Sogn tages den Karre, som er begrænset af Tietgensgade, Bernstorffsgade, Havnen og Vestervoldgade (1629 Mennesker).

Til Domkirkens Sogn lægges Kvarteret fra Gyldenløvesgade, Nørresøgade, Thuresensgade, Nørrefarimagsgade, Ahlefeldtsgade, Nørrevoldgade tilbage til Gyldenløvesgade.

Fra Trinitatis Sogn tages Karreen Dronningens Tvergade, Kronprinsessegade, Sølvgade, Adelgade og henlægges til Frederiks Sogn.

Til Helligaands Sogn lægges den tidligere omtalte Karre fra Domsognet og Slotsholmen (224 Mennesker).

Slotskirken tages i Brug som Filialkirke til Helligaandskirken med en Gudstjeneste om Søndagen, men uden særligt Kirkekontor. Det ordinerede Medhjælperembede ved Helligaandskirken maa da omdannes til Kaldskapellani.

 Til Garnisons Sogn henlægges Karreen mellem Dr. Tvergade, Adelgade, Gothersgade og St. Kongensgade fra St. Pauls Sogn (3038 Mennesker).

 Fra St. Pauls Sogn tages den nys omtalte Karre.

 Til Frederiks Sogn henlægges den tidligere omtalte Karre fra Trinitatis Sogn.

 Fra Andreas Sogn tages den tidligere omtalte Karre ved Thuresensgade (c. 1700 Mennesker) og et Kvarter, der begrænses af Sølvgade, Nørrefarimagsgade, Gothersgade, Rømersgade, Ahlefeldtsgade, Nørrevoldgade til Sølvgade (c. 2250 Mennesker) og lægges til Trinitatis Sogn, og endelig Kvarteret begrænset af Gammeltoftsgade, Nørresøgade, Sølvgade og Nørrefarimagsgade, der henlægges til Østervold Sogn.

Resultatet vil blive

Nu

 

Domkirkens Sogn 10.603 – 1629 + c. 1700 = c.10.700

 

Holmens Sogn 8.468 + Forpligtelse overfor Marinen regnet til 3 a´4000

 

Trinitatis Sogn 8.561 – 1186 + 2250 = c. 9.600

 

Helligaands Sogn 7.944 + 1629 + 224 = c. 9800

 

Garnisons Sogn 6.017 + 3038 + Forpligtelse overfor de Militære paa 2000 = 11.000

 

Citadellets Sogn 2.915

 

St. Pauls Sogn 13.613 – 3038 = c. 8800.

 

Andreas Sogn 19.019 – 1700 – 2250 -2650 = c. 12.400.

 

Østervold Sogn 8.396 + 2650 = c. 11.000

 

Hvis der er økonomiske Grunde dertil, vil Præsternes Antal kunne reduceres noget. Ved Helligaands Kirkes Overtagelse af Slotskirken, som Filialkirke, maa det ordinerede Medhjælperembede omdannes til et Kaldskapellani, men til Gengæld kunde ved Vakance de ordinerede Medhjælperembeder ved Frederiks og St. Pauls Kirker, Kaldskapellaniet ved St. Andreas Kirke og 2´residerende kapellani ved Domkirken og Holmens Kirke nedlægges, hvilket vil betyde en Besparelse af o. 25.000 Kr.

 
Sign. Ostenfeld.
  Klik til hovedsiden   ――――――>